ČLÁNOK
Stavebná produkcia v roku 2005 dosiahne 92,2 mld. Sk
22. augusta 2002

Stavebná produkcia by mala podľa prognóz Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR (MVRR) dosiahnuť v roku 2005 v bežných cenách 92,2 mld. Sk a do roku 2010 by mala stúpnuť na 125 mld. Sk. „Predpoklady možného vývoja stavebnej produkcie pre obdobie rokov 2006 až 2010 bude po vstupe SR do Európskej únie (EÚ) potrebné prehodnotiť najmä z hľadiska harmonizácie regulovaných cien s EÚ a vplyvu štrukturálnych fondov regionálneho rozvoja SR na stavebníctvo,“ uvádza sa v materiáli MVRR. V roku 2001 predstavovala stavebná produkcia 74,7 mld. Sk.

Z hľadiska štruktúry stavebnej produkcie očakáva ministerstvo výstavby v návrhu vývoja stavebnej produkcie do roku 2010 rast podielu obnovy stavebných fondov. V súčasnosti na Slovensku predstavuje podiel obnovy na celkových stavebných prácach približne 19 %, pričom v EÚ je to 40 %. Zlepšenie vybavenia územia stavebnými fondmi je spojené s realizáciou infraštruktúrnych projektov, ktorých rozsah podnikateľská sféra odhaduje zhruba na 97 mld. Sk. Možnosti štátneho rozpočtu pre rok 2003 však naznačujú, že štátny rozpočet priamo do roku 2006 nevytvára podmienky na jeho zvýšenie ročne o 20 až 30 mld. Sk. „Pre naplnenie tejto čiastky je tak potrebné plne využiť mimorozpočtové zdroje z programov Phare, ISPA, SAPARD a ďalších,“ informuje ministerstvo výstavby. Štátna bytová politika spracovaná na obdobie do roku 2010 predpokladá výrazný rast bytovej výstavby až po vstupe SR do EÚ.

V občianskej výstavbe očakáva MVRR po rozmachu výstavby komerčných nehnuteľností určených na administratívu, obchodné účely a služby zvýšenie záujmu o výstavbu nehnuteľností, ktoré budú slúžiť na aktivity spojené s využitím voľného času a organizovaním zábavy. MVRR predpokladá v bytovej výstavbe zachovanie súčasného systému podpory, pričom formy podpory bytovej výstavby by mali umožňovať vlastníkom začať výstavbu i jej obnovu aj s nižšími vstupnými zdrojmi. V priemyslovej výstavbe predpokladá ministerstvo, že investičné zámery sa budú orientovať do oblastí rekonštrukcií a modernizácií existujúcich priemyselných areálov. Ako sa ďalej uvádza v materiáli ministerstva, v energetickej výstavbe sa budú realizovať investičné projekty na výstavbu prečerpávacích elektrární, vodných diel a malých vodných elektrární.

Slovenské stavebníctvo preukázalo veľkú flexibilitu v procese transformácie pri zmene štruktúry stavebných prác, ale i technických a technologických postupoch výstavby. MVRR nepredpokladá, že v časovom horizonte do roku 2010 budú v plnej miere využité kapacitné možnosti slovenského stavebníctva a neočakáva, že sa do tohto termínu odstráni rozdiel, ktorý spočíva vo vybavenosti územia SR stavebnými fondmi v porovnaní s vybavenosťou vyspelých európskych krajín.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 6. 2024

USD 1,077 0,004
CZK 24,686 0,020
GBP 0,844 0,002
HUF 395,280 0,650
CAD 1,480 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS