ČLÁNOK
Štatút investičnej rady RIF, a.s.
6. februára 2002

Úvodné ustanovenia
Cieľom tohto poriadku je stanoviť právomoci, úlohy a zodpovednosti investičnej rady REŠTITUČNÉHO INVESTIČNÉHO FONDU, a.s. (ďalej len „RIF“) v rámci investičného rozhodovania pri správe RIF.

Investičná rada RIF
Investičná rada je poradným orgánom riaditeľa spoločnosti. V rámci organizačnej štruktúry jej patrí osobitné miesto. Investičná rada je kolektívnym orgánom, ktorej zloženie, právomoci a úlohy stanovuje tento poriadok.

Vymedzenie základných pojmov
Na účely tohto poriadku a celého investičného procesu v rámci RIF sú nasledovné pojmy vymedzené takto:
– Kniha limitov – je súbor všetkých záväzných pravidiel obmedzujúcich investovanie do rôznych finančných nástrojov (ako sú napr.: investičné limity, stop loss ordre, investičné kategórie); knihu limitov vedie a schvaľuje investičná rada; investičné limity vedené v knihe limitov platia pre všetkých zamestnancov RIF a musia byť stanovené v súlade so zákonnými obmedzeniami.
– Investičné limity – určujú maximálny percentuálny pomer určitej investície alebo investičnej kategórie v danom portfóliu; investičné limity stanovuje investičná rada a sú záväzné pre portfólio manažérov, ktorí môžu stanoviť výlučne prísnejší limit.
– Stop loss order – predstavuje maximálnu mieru straty z investície stanovenú v knihe limitov; stop loss ordre stanovuje a ich zmeny schvaľuje investičná rada individuálne pre každú investičnú kategóriu; portfólio manažér má právo stanoviť výlučne prísnejší stop loss order ako ten, ktorý je v tom čase zapísaný v knihe limitov; stop loss ordre sa stanovujú za účelom ohraničenia prípadnej straty prepočítanej na základňu referenčnej meny; určujú hladinu, po ktorú je stanovená rizikoaverzita portfólia, teda po ktorú je pre portfólio prípustné znášať stratu z danej investičnej kategórie; príkazy na predaj vykoná sám portfólio manažér bez zbytočného odkladu a bez ohľadu na prípadné ďalšie informácie, portfólio manažér je povinný pokúsiť sa o predaj všetkými prípustnými spôsobmi; do výpočtu úrovne stop loss ordra sa započítavajú menové a individuálne kurzové rozdiely.
– Investičná kategória – reprezentuje súbor všetkých finančných nástrojov (cenné papiere, peňažné prostriedky, finančné deriváty a pod.) s približne rovnakou mierou investičného rizika a rovnako definovanými kritériami pre jednotlivé kategórie; každý finančný nástroj sa v danom čase môže nachádzať len v jednej investičnej kategórii; o preradení určitého finančného nástroja z jednej investičnej kategórie do druhej ako aj o zmene kritérií pre zaradenie určitej skupiny finančných nástrojov do jednotlivých investičných kategórií rozhoduje investičná rada.
– Portfólio – je súbor všetkých finančných nástrojov ako sú peňažné prostriedky v rôznych menách, cenné papiere, finančné deriváty a iné majetkové hodnoty RIF.
– Riadne zasadnutie investičnej rady – je zasadnutie investičnej rady zvolané jej predsedom konajúce sa v pravidelných týždenných intervaloch.
– Mimoriadne zasadnutie investičnej rady – je zasadnutie investičnej rady zvolané mimo pravidelných intervalov; závery z mimoriadneho zasadnutia investičnej rady majú rovnakú účinnosť ako závery z riadneho zasadnutia investičnej rady.
– Zápisnica zo zasadnutia investičnej rady – je predsedom investičnej rady podpísaná zápisnica o všetkých skutočnostiach prerokovaných investičnou radou na jej zasadnutí.
– Investičná stratégia – reprezentuje zameranie a ciele spravovaného portfólia, najmä do akých investičných príležitostí, na akých verejných trhoch, prípadne do ktorých odvetví sa investujú prostriedky v portfóliu;
– Protistrana – investičnou radou schválená osoba poskytujúca služby bezprostredne sa dotýkajúce investičného procesu (obchodník s cennými papiermi, depozitár, custodián a pod.).
– Člen investičnej rady – osoby určené týmto poriadkom za člena investičnej rady s plným hlasovacím právom.
– Riziko a verzita – ochota znášať v určitej miere stratu z celkovej investície stanovená pre celé portfólio.
– Referenčná mena – je mena schválená investičnou radou slúžiaca predovšetkým na meranie výkonnosti spravovaného portfólia.

Zásady činnosti investičnej rady
Základným kritériom pri navrhovaní a schvaľovaní investičnej stratégie je dostatočné zabezpečenie portfólia pred vplyvom všetkých investičných rizík vzťahujúcich sa na jednotlivé finančné nástroje (menové riziko, riziko úrokových mier, individuálne riziko, riziko nesplatenia, riziko inflácie a pod.). Celá činnosť investičnej rady musí prebiehať tak, aby bola sústavne zabezpečená zákonná miera likvidity a rizikoaverzita portfólia.

Investičná rada je povinná postupovať pri svojej činnosti v súlade s týmto poriadkom, oboznámiť s jeho obsahom všetkých zamestnancov, ktorých pracovná náplň bezprostredne súvisí s investičným procesom.

Pri svojej činnosti investičná rada musí zabezpečiť:
· vykazovanie skutočných a neskreslených údajov o výkonových ukazovateľoch spravovaných portfólií;
· uplatňovanie princípov opatrnosti, dôslednosti, nezávislosti, profesionality a odbornej starostlivosti;
· nezneužívanie získaných dôverných informácií vo svoj prospech, zákaz poskytovania týchto informácií tretím osobám na iné účely ako sú povinné zverejňovanie informácií a poskytovanie informácií médiám, rozsah zverejňovania a poskytovania týchto informácii je potrebné oznámiť investičnej rade;
– aby rozhodnutia investičnej rady boli v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, a to predovšetkým so zákonom o cenných papieroch, zákonom o kolektívnom investovaní a obchodným zákonníkom.

Právomoc investičnej rady
Investičná rada rozhoduje výhradne o koncepčných záležitostiach a nevenuje sa operatívnemu rozhodovaniu. Závery investičnej rady o koncepčných záležitostiach sú pre portfólio manažérov pri ich operatívnom rozhodovaní záväzné. Investičná rada najmä:
– schvaľuje investičnú stratégiu a stanovuje benchmark;
– vedie knihu limitov, schvaľuje jej zmeny, stanovuje a schvaľuje zmeny investičných limitov, stop loss ordrov, referenčnej meny;
– určuje investičné kategórie, posudzuje a schvaľuje zaradenie finančných nástrojov do jednotlivých investičných kategórii, rozhoduje o zmene kritérií pri zaraďovaní finančných nástrojov do jednotlivých investičných kategórií, rozhoduje o preradení finančného nástroja z jednej kategórie do druhej;
– definuje požadovanú mieru likvidity a vzťah k riziku spravovaného portfólia;
– navrhuje operatívne vnútorné predpisy pre úpravu investičného rozhodovania v rámci investičného procesu RIF
– schvaľuje program zasadnutia investičnej rady;
– navrhuje riaditeľovi spoločnosti zmeny v tomto poriadku.

Zloženie investičnej rady
Investičná rada je kolektívnym poradným orgánom riaditeľa spoločnosti.

Členmi investičnej rady sú:
– zástupca J&T Banka, a.s.- predseda investičnej rady;
– zástupca FNM;
– zástupca Prvá Penzijná správcovská spoločnosť, a.s.
– zástupca The Brookdale Group LLC.
– zástupca minoritných akcionárov;

Ako zástupca minoritných akcionárov bude akceptovaná osoba, ktorá bude zvolená minoritnými akcionármi vždy pri príležitosti konania riadneho valného zhromaždenia RIF, teda s funkčným obdobím v trvaní 1 roka.

Ku zasadnutiu investičnej rady môžu byť prizvané, bez práva hlasovať, aj ďalšie osoby, a to podľa povahy prejednávanej problematiky (napr.: trader, analytik, settlement officer a ďalší). Túto skutočnosť treba poznačiť v zápisnici zo zasadnutia.

Členstvo v investičnej rade je nezastupitelné, každý člen rady sa musí zasadnutia investičnej rady zúčastniť osobne.

Zasadnutia investičnej rady
Riadne a mimoriadne zasadnutie investičnej rady zvoláva jej predseda v pravidelnom termíne, alebo je zvolané na žiadosť člena investičnej rady a to vždy prostredníctvom predsedu investičnej rady. Zasadnutie investičnej rady sa koná v týždňových intervaloch, a to v X pracovný deň v týždni o XX.XX hod. v priestoroch určených predsedom investičnej rady. Každý prvý termín týždenného zasadnutia v mesiaci je určený pre veľké mesačné zasadnutie (tzv. pravidlo 3+1). Na veľkom mesačnom zasadnutí sú investičnej rade predkladané mesačné zostavy. Týždenné zostavy je portfólio manažér povinný predložiť na každom riadnom zasadnutí investičnej rady.

Pred každým riadnym a mimoriadnym zasadnutím investičnej rady je jej predseda povinný ostatným členom predložiť jednotlivé body rokovania.

Investičná rada je uznášania schopná ak je prítomná aspoň štvorpätinová väčšina všetkých členov investičnej rady. Každý člen investičnej rady má pri hlasovaní jeden hlas, investičná rada rozhoduje jednoduchou väčšinou zúčastnených členov. V prípade rovnosti pri hlasovaní rozhoduje hlas predsedu rady.

Zasadnutie investičnej rady vedie a organizačne zabezpečuje jej predseda. Predseda má právo poveriť v prípade svojej neprítomnosti jedného z členov investičnej rady vedením zasadnutia. Poverený člen investičnej rady je povinný zabezpečiť vyhotovenie zápisnice zo zasadnutia investičnej rady.

Zápisnica zo zasadnutia investičnej rady
Zo zasadnutia investičnej rady sa vyhotovuje zápisnica, ktorej vyhotovenie zabezpečuje predseda. Rovnopis zápisnice zo zasadnutia investičnej rady obdržia všetci členovia investičnej rady. Zápisnicu zo zasadnutia investičnej rady podpisuje predseda. Zápisnicu z investičnej rady archivuje sekretariát riaditeľa spoločnosti. K zápisnici sa priložia zostavy (reporty) predkladané Investičnej rade portfólio manažérmi.

V zápisnici sa uvedú mená a priezviská členov investičnej rady, ktorí sa zúčastnili na zasadnutí, zaznamenajú sa všetky prerokované body zasadnutia a ďalšie skutočnosti týkajúce sa zasadnutia investičnej rady (ako napr. rozhodnutia a pod.). Na žiadosť člena investičnej rady môže byť v zápisnici menovite zaznamenané hlasovanie jednotlivých členov rady.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 6. 2024

USD 1,069 0,010
CZK 24,736 0,037
GBP 0,842 0,003
HUF 398,000 1,520
CAD 1,470 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS