ČLÁNOK
Štátny rozpočet na rok 1998
16. októbra 1997

Výdavky štátneho rozpočtu na rok 1998 by mali predstavovať 184 mld. Sk. Príjmy štátneho rozpočtu (ŠR) by mali dosiahnuť 179 mld. Sk, čo v porovnaní s pôvodnými zámermi ministerstva znamená nárast o 5 mld. Sk. Oproti úrovni príjmov, ktorá sa predpokladá v roku 1997 by mali príjmy v roku 1998 vzrásť o 8 mld. Sk, teda o 4,6 %. Rast HDP, ktorý sa prognózuje na 5 %, tak v budúcom roku predbehne rast príjmov rozpočtu. Vyplýva to zo Správy o stave rozpracovanosti návrhu štátneho rozpočtu na rok 1998, ktorú vláda SR vzala na vedomie, s tým, že definitívny návrh predloží Ministerstvo financií (MF SR) až po ďalších rokovaniach s rozpočtovými kapitolami. Výdavky ŠR sa budú kvantifikovať už vo fiskálnej pozícii, t.j., že v ŠR sa nerozpočtujú prijaté úvery a pôžičky vlády, ale ani výdavky súvisiace s ich splátkou. Výdavky v tejto etape prác dosiahnu 184 mld. Sk. Podľa návrhu rozpočtu na rok 1997 by mali výdavky očistené o splátky istiny štátneho dlhu dosiahnuť 182,7 mld. Sk. V budúcom roku tak dôjde len k minimálnemu rastu výdavkov štátneho rozpočtu,a to o 0,7 %. Fiskálny deficit štátneho rozpočtu by mal v budúcom roku tvoriť 5 mld. Sk, čo je 42,7 % tohtoročného fiskálneho deficitu. O koľko v budúcom roku vzrastú splátky istiny, a teda aj účtovný schodok rozpočtu správa neinformovala. Pre rok 1998 sa predpokladá výnos z dane z príjmov právnických osôb v ŠR 27,7 mld. Sk. Na medziročnom poklese výnosov tejto dane v roku 1997 sa zhruba 6 mld. Sk podieľal finančný sektor. Výnos dane z príjmov fyzických osôb sa kvantifikuje v rozsahu 26,5 mld. Sk, dane z pridanej hodnoty 64,2 mld. Sk a spotrebnej dane 24 mld. Sk. Výnos cla sa predpokladá 6 mld. Sk a príjmy zo splácania úverov a pôžičiek 4 mld. Sk. Osobitný odvod zo zisku Slovenského plynárenského priemyslu, š.p. 2 mld. Sk zostáva v rovnakom objeme ako v roku 1997. V správe schválenej vládou sa konštatuje, že prax, podľa ktorej MF SR navrhne základné limity výdavkov, ktoré sa po rokovaní vo vláde predložia rezortom, sa v zásade osvedčila. V nasledujúcich rokoch sa tento postup bude aj v nadväznosti na zavedenie štátnej pokladnice používať už štandardne. Predpokladaný rast hrubého domáceho produktu (HDP) 5 % je podľa Správy opodstatnený a možno ho považovať za smerodajný. ŠR bude vychádzať z predpokladu 6 % miery inflácie. V nasledujúcom roku sa predpokladá oscilovanie miery nezamestnanosti na úrovni 12 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 9. 2023

USD 1,065 0,001
CZK 24,360 0,077
GBP 0,868 0,001
HUF 386,700 1,080
CAD 1,430 0,007

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS