ČLÁNOK
Štátny rozpočet ku koncu apríla v deficite 14,9 mld. Sk
3. mája 2001

Štátny rozpočet SR skončil k ultimu apríla s deficitom 14,9 mld. Sk. Za rovnaké obdobie minulého roka pritom vláda hospodárila s prebytkom 1,645 mld. Sk. Z celkovej hodnoty schodku plánovanej tento rok na 37,2 mld. Sk predstavoval deficit vykázaný za tretinu roka 40,1 %. Schodok z bežného hospodárenia štátneho rozpočtu pritom predstavoval 7,8 mld. Sk. Zostávajúcu časť deficitu na úrovni 7,1 mld. Sk spôsobili výdavky štátu spojené s reštrukturalizáciou bánk. Tlačovú agentúru SITA o tom informoval hovorca ministerky financií Peter Švec.

Daňové príjmy za štyri mesiace dosiahli takmer 55 mld. Sk pri medziročnom znížení približne o 7 %. Najvýraznejší podiel na nich mali príjmy z dane z pridanej hodnoty na úrovni takmer 21,7 mld. Sk, čo je 30 % rozpočtu na celý rok. Na spotrebných daniach sa vybralo 8,7 mld. Sk. Právnické osoby odviedli do štátnej kasy 9,6 mld. Sk, čo znamená oproti koncu minuloročného apríla zníženie o 17 %. Spomedzi daní mali dane z príjmov právnických osôb najvyššie plnenie na úrovni 52 % celoročnej úrovne. Fyzické osoby svoje daňové odvody zvýšili o 4 % na aprílových 9,2 mld. Sk. Príjmy z cla dosiahli necelých 1,1 mld. Sk a to je len 27 % plánu na celý rok. Nedaňové príjmy predstavovali takmer 12,2 mld. Sk.

Bežné výdavky štátu k ultimu apríla predstavovali 78 mld. Sk, čím celoročnú plánovanú úroveň naplnili na 38,56 %. V prípade kapitálových výdavkov v objeme 4,059 mld. Sk plnenie predstavovalo 26,31 %. Štát ráta v tomto roku s príjmami na úrovni 180,6 mld. Sk. Ku koncu apríla sa príjmy naplnili na 37,2 %, tempo realizácie výdavkov bolo mierne vyššie a dosiahlo 37,7 % celoročnej očakávanej úrovne.

Prehľad plnenia štátneho rozpočtu za štyri mesiace

Stav k 28.4. 2000

Stav k 30.4. 2001

Rozdiel

Index

Schválený rozpočet

% plnenia

Príijmy ŠR spolu

72 446,90

67 170,70

– 5 276,20

92,72

180 569,70

37,20

Daňové príjmy

59 337,60

54 993,20

– 4 344,40

92,68

158 087,00

34,79

z toho:

DPH

20 828,50

21 672,90

844,40

104,05

64 950,00

33,37

Spotr. Dane

8 762,10

8 714,60

– 47,50

99,46

28 750,00

30,31

Daň z príjmov PO

11 589,50

9 611,30

– 1 978,20

82,93

18 602,00

51,67

Daň z príjmov FO

8 861,30

9 245,70

384,40

104,34

27 600,00

33,50

Daň z príjm. z kap.výnosov

4 195,30

3 798,10

– 397,20

90,53

12 500,00

30,38

Clo

1 064,60

1 051,80

– 12,80

98,80

3 900,00

26,97

Dovozná prirážka

3 427,70

268,00

– 3 159,70

x

x

Nedaňové príjmy

13 109,30

12 177,50

– 931,80

92,89

22 482,70

54,16

Výdavky ŠR spolu

70 801,20

82 087,00

11 285,80

115,94

217 764,60

37,70

z toho:

Bežné výdavky

67 412,30

78 028,00

10 615,70

115,75

202 338,10

38,56

Kapitálové výdavky

3 388,90

4 059,00

670,10

119,77

15 426,50

26,31

Schodok/Prebytok ŠR

1 645,70

-14 916,30

– 16 562,00

x

– 37 194,90

40,10

(absolútne údaje sú v mil. Sk)


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS