ČLÁNOK
Štátny dlh SR bude operatívne riadiť Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity
21. októbra 2003

Od začiatku budúceho roka začne na Slovensku fungovať nový systém riadenia štátneho dlhu a likvidity. Plnú zodpovednosť za operatívne riadenie dlhu totiž prevezme novozriadená Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity (ARDL).

Správu štátneho dlhu však bude i naďalej vykonávať Ministerstvo financií (MF) SR, ktoré bude zodpovedné za celkovú stratégiu dlhu, bude vytvárať a schvaľovať operačný rámec pre dlhový manažment a kontrolovať jeho dodržiavanie.

Ako vyplýva zo Stratégie riadenia štátneho dlhu a likvidity na roky 2004 až 2006, ktorú na medzirezortné pripomienkové konanie predložilo MF, cieľom reformy riadenia dlhu a likvidity je prechod k aktívnemu riadeniu štátneho a verejného dlhu, racionalizácia výdavkov spojených s financovaním štátneho dlhu a tiež minimalizácia rizík, ktoré sú spojené s finančnými aktívami, pasívami a otvorenými trhovými pozíciami štátu. Súčasný systém riadenia dlhu a likvidity totiž generuje podľa MF významné operačné riziko potenciálnych strát, vyplývajúcich z nezvládnutia procesného riadenia obsluhy štátneho dlhu. „Za najväčší nedostatok súčasného systému možno považovať chýbajúce centrálne riadenie a databázovú evidenciu úverového portfólia štátneho dlhu,“ uvádza sa v materiáli. Stratégia sa bude každoročne konkretizovať a predkladať na schválenie vláde SR spolu s návrhom štátneho rozpočtu.

Úlohou ARDL bude predovšetkým postupná reštrukturalizácia portfólia štátneho dlhu s cieľom eliminácie refinančného a úrokového rizika. Jednou z úloh agentúry bude tiež zmodernizovanie aukčného predaja a prechod na elektronický spôsob účasti investorov v primárnych aukciách, a to implementáciou elektronického aukčného systému Bloomberg Auction System, čím sa zvýši transparentnosť primárneho trhu so štátnymi cennými papiermi a kompatibilita s finančnými trhmi EÚ. ARDL sa tiež pokúsi, spolu s ostatnými inštitúciami pôsobiacimi na kapitálovom trhu, zlepšiť likviditu štátnych cenných papierov a získať väčšie zastúpenie zahraničných investorov na dlhu SR. V súčasnosti predstavuje podiel domácich investorov na zdrojoch krytia štátneho dlhu prostredníctvom štátnych dlhopisov získaných na primárnom trhu 82 % a zahraničných 18 %.

Z hľadiska parametrov štátneho dlhu sa bude ARDL v roku 2004 snažiť dosiahnuť váženú priemernú splatnosť portfólia štátnych cenných papierov v intervale 3,5 až 3,8 roka. Súčasná vážená priemerná splatnosť predstavuje 3,2 roka. Agentúra tiež plánuje dosiahnuť priemernú lehotu splatnosti portfólia štátnych cenných papierov presahujúcu 4 roky, pričom celková priemerná splatnosť štátnych dlhových papierov je v súčasnosti 3,6 roka, u domácich dlhopisov táto predstavuje 4 roky, 3,1 roka u dlhopisov v iných menách a menej ako 0,2 roka u Štátnych pokladničných poukážok (ŠPP).

SR vykazovala ku koncu minulého roka v metodike ESA 95 štátny dlh vo výške 451,6 miliardy Sk. Pomer hrubého verejného dlhu k HDP bol 44,3 %. Základná štruktúra dlhu je tvorená záväzkami z emisií štátnych cenných papierov na úrovni 348,9 miliardy Sk a záväzkami z prijatých bankových úverov v sume 37,3 miliardy Sk. Riziká zo štátnych záruk dosiahli k ultimu minulého roka 65,4 miliardy Sk. Výdavky štátneho rozpočtu (ŠR) na obsluhu dlhu v súčasnosti predstavujú približne 12 až 13 % celkových výdavkov ŠR a 36 % HDP.

Reforma riadenia dlhu podľa rezortu financií prispeje k makroekonomickej stabilizácii, zníženiu tlaku v okruhu verejných financií a urýchli splnenie podmienok pre vstup do eurozóny a ich následné plnenie udržateľným spôsobom.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 1. 2021

USD 1,213 0,007
CZK 26,161 0,024
GBP 0,891 0,000
HUF 358,520 1,870
CAD 1,544 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS