ČLÁNOK
Štátny dlh a záruky budú mať nový režim
11. apríla 2002

Vláda schválila návrh zákona o štátnom dlhu a štátnych zárukách, ktorý by mal zjednotiť problematiku štátneho dlhu a štátnych záruk do jedného zákona a zvýšiť transparentnosť v oblasti požičiavania a štátnych záruk. Ministerstvo financií SR (MF) by malo podľa tohto zákona zriadiť štátnu agentúru pre riadenie dlhu a likvidity, ku zriadeniu ktorej sa vláda v minulosti zaviazala.

Návrh zákona vymedzuje zodpovednosť, práva a povinnosti pri správe štátneho dlhu, ako aj podmienky a postupy pri preberaní a správe štátnych záruk za úvery a dlhopisy. Definuje tiež pojmy a postupy spojené so správou a riadením štátneho dlhu, štátnych záruk a súvisiacich rizík a norma by mala zaviesť prehľadnú inventarizáciu existujúcich priamych a nepriamych štátnych dlhov a ich podrobnú evidenciu. Zákon vymedzuje právomoci, zodpovednosť a povinnosť MF pri správe štátneho dlhu, ako aj podmienky a postupy pri preberaní a správe štátnych záruk za úvery a dlhopisy.

Štátna agentúra na riadenie dlhu a likvidity, zriadenie ktorej chceli poslanci urýchliť pomocou zákona o štátnej pokladnici, by mala vzniknúť ako rozpočtová organizácia napojená na štátny rozpočet prostredníctvom rozpočtových kapitol MF. Mala by vystupovať aj ako obchodník s cennými papiermi. Zamestnanci agentúry by mali byť odmeňovaní nie ako pracovníci štátnej správy, ale špecificky.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

18. 6. 2024

USD 1,072 0,000
CZK 24,767 0,068
GBP 0,845 0,000
HUF 395,130 1,120
CAD 1,473 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS