ČLÁNOK
Štátnemu rozpočtu hrozia riziká
16. apríla 2002

Najväčšie riziká štátneho rozpočtu (ŠR) na rok 2002 sa prejavujú v dosiahnutí dodatočne navýšených príjmov. Výpadky príjmov možno očakávať najmä v nedaňových príjmoch a príjmoch zo splácania úverov a pôžičiek a z predaja majetkových účastí v celkovom objeme 20 mld. Sk. Na výdavkovej strane ŠR by rozpočtové riziká mohli prehĺbiť okrem dodatočných požiadaviek jednotlivých rezortov schválené zákony v sociálnej oblasti a rozhodnutia o náhrade škôd. „Osobitným rizikom ostáva postup pri rozdelení zdrojov z privatizácie Slovenského plynárenského priemyslu (SPP), kde vláda svojimi rozhodnutiami počas rozpočtových prác rozdelila zdroje v objeme 177 mld. Sk,“ uvádza sa v správe Ministerstva financií SR (MF) o rizikách tohtoročného štátneho rozpočtu, ktorou sa bude v pondelok zaoberať porada ekonomických ministrov.

Výnos z predaja SPP v objeme 130 mld. Sk si však pravdepodobne vyžiada prehodnotenie pôvodného okruhu potrieb. Podľa správy vzniká riziko, že sa budú presadzovať návrhy, aby sa neriešené potreby kryli na úkor štátneho rozpočtu. Ak sa však časť prostriedkov z privatizácie použije na tzv. rozvojové projekty a nie na splatenie štátneho dlhu, resp. dôchodkovú reformu, zvýši sa podľa metodiky Medzinárodného menového fondu o tento objem schodok verejného rozpočtu. V správe o rizikách rozpočtu sa ďalej uvádza, že rezerva vlády bola už k 7. marcu vyčerpaná a ďalšie požiadavky na jej čerpanie nebude môcť MF realizovať.

Istým rizikom príjmovej strany ŠR je dodatočné navýšenie daňových príjmov o 5 mld. Sk. Zníženie najvyššej daňovej sadzby pre fyzické osoby na 38 % spôsobí výpadok príjmov 100 mil. Sk. Dopad vo výške 2,5 mld. Sk spôsobí podľa MF zmena platenia preddavkov na daň u právnických osôb. Rozšírenie subjektov oslobodených od platenia dane z dedičstva, darovania a prevodu a prechodu nehnuteľností by malo mať negatívny dopad v objeme 554 mil. Sk.

Medzi nedaňovými príjmami je ohrozený odvod rozpočtovaného zisku Národnej banky Slovenska vo výške 4,7 mld. Sk a odvod výnosov z dividend vo výške 2,8 mld. Sk z podnikov, v ktorých si štát v rámci procesu privatizácie ponecháva určitý podiel. Z predaja hotela Fórum sa na tento rok rozpočtuje 1 mld. Sk a z predaja telekomunikačných licencií 4,5 mld. Sk. Podľa MF však tieto prostriedky v tomto rozpočtovom roku nebudú reálne k dispozícii. Výpadok v objeme 1 mld. Sk spôsobí aj odpustenie návratnej finančnej výpomoci pre Štátny fond trhovej regulácie. Okrem toho sa očakáva, že sa do rozpočtu nedostanú ani splatné návratné výpomoci zo zdravotných poisťovní v objeme 1,3 mld. Sk. V príjmovej časti kapitoly štátny dlh sa očakávajú riziká vyplývajúce z rozpočtovej výšky zahraničných deblokácií v sume 2 mld. Sk, čo podľa MF vyplýva najmä z obťažnosti samotnej realizácie týchto deblokácií.

Na výdavkovej strane ŠR sa už v polovici októbra môže prejaviť nedostatok zdrojov na dávky sociálnej pomoci, ktoré bude potrebné zvýšiť o 2 až 3 mld. Sk. Rezort práce, sociálnych vecí a rodiny okrem toho navrhuje zvýšiť od júna výdavky na príspevky na bývanie, čo by malo ŠR zaťažiť ďalšími 500 mil. Sk. Rizikové sú podľa MF aj novely zákonov o štátnej službe a verejnej službe, v rozpočte totiž nie sú rezervované prostriedky na zvýšenie mzdových výdavkov. Rezort školstva už podľa MF signalizuje požiadavky v objeme 150 mil. Sk, rezort pôdohospodárstva chce len na ochranu pred BSE 514,4 mil. Sk a na ochranu pôdneho fondu ďalších 144 mil. Sk. Polročný dopad novely zákona o peňažných náležitostiach a hodnostnom príplatku vojakov s platnosťou od júla bude 640 mil. Sk. Rezort kultúry bude potrebovať na zabezpečenie financovania cirkví a náboženských spoločností ďalších 305 mil. Sk. V kapitole rezortu financií je nedostatočne zabezpečený súdny spor medzi SR a ČSOB, a.s., predpokladané výdavky sú vyššie približne o 70 mil. Sk. Požiadavky na dodatočné navýšenie zdrojov už predkladajú podľa MF aj v prípade rezortu vnútra, Národného bezpečnostného úradu, Slovenskej informačnej služby a ďalších kapitol.

Viaceré riziká rozpočtu na rok 2002 sa podľa správy môžu prejaviť najmä v predvolebnom čase resp. v čase volieb. V tomto období však už Národná rada SR nebude funkčná a nebude tak môcť schváliť zmeny v rozpočte, a tým vytvoriť priestor pre financovanie viacerých obligatórnych výdavkov. Po potvrdení rizík rozpočtu na rok 2002 bude podľa správy potrebné novelizovať zákon o štátnom rozpočte s vyústením do rastu schodku štátneho rozpočtu.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 6. 2024

USD 1,069 0,010
CZK 24,736 0,037
GBP 0,842 0,003
HUF 398,000 1,520
CAD 1,470 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS