ČLÁNOK
Štátne dlhopisy vypláca od nového roka NBS
19. decembra 2000

Od 1. januára budúceho roku vykonáva Národná banka Slovenska (NBS) výplatu výnosov a istiny zo štátnych dlhopisov. NBS začne vyplácať dlhopisy po tom, čo k 31. decembru 2000 skončí platnosť dohody medzi Ministerstvom financií SR a Poštovou bankou, a.s. o ich vyplácaní.

Ako informovala centrálna banka, na uskutočnenie výplaty NBS požaduje od posledného majiteľa dlhopisu úradne overené záväzné vyhlásenie o čísle bankového účtu vedeného v SR, na ktorý má byť výplata uhradená, úradne overený výpis z obchodného registra, ak ide o tuzemskú právnickú osobu a daňový domicil, ak ide o zahraničnú osobu. Doklady je potrebné zaslať poštou, výnimočne ich možno predložiť osobne. Doklady platia na dobu neurčitú a za ich aktualizáciu zodpovedá majiteľ. Pri predložení prvýkrát alebo pri opakovanom predložení, ktoré súvisí s akoukoľvek zmenou je potrebné, aby predložené doklady neboli staršie ako tri mesiace. NBS zabezpečí výplatu štátneho dlhopisu výlučne bezhotovostným prevodom na účty posledným majiteľom dlhopisu, ktoré sú vedené v obchodných bankách na území SR.

Poštová banka prevzala vyplácanie štátnych dlhopisov od Stredoeurópskeho maklérskeho domu (SMD) odkúpením divízie výplat štátnych dlhopisov v januári tohto roka. Stalo sa tak v dôsledku novelizácie zákona o dlhopisoch. Podľa tejto novely môže od konca januára 2001 realizovať výplatu štátnych dlhopisov len subjekt s bankovou licenciou. SMD vyplácal dlhopisy na základe zmluvy z roku 1995.

Podľa informácií týždenníka Trend, Poštová banka aj SMD inkasovali ročne za výkon tejto činnosti 8 mil. Sk. Okrem toho dostávali prostriedky na výplatu dlhopisov a výnosov päť pracovných dní vopred, čo umožňovalo týmto subjektom zarobiť na úrokoch z týchto úložiek. Od júla tohto roku došlo skráteniu termínu pripisovania prostriedkov na účet Poštovej banky a obdobie medzi pripísaním prostriedkov emitentom a splatnosťou dlhopisov sa skrátilo z piatich pracovných dní na tri kalendárne dni. Postupne sa znížila aj odmena za zabezpečovanie týchto služieb. Počnúc augustom klesla na 0,5 mil. Sk mesačne a od 1. októbra je to už len 250 tis. Sk za mesiac.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 4. 2024

USD 1,069 0,001
CZK 25,242 0,014
GBP 0,859 0,001
HUF 393,350 0,280
CAD 1,463 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS