ČLÁNOK
Štatistický bulletin
23. septembra 2014

Obsah

Úvodné slovo
Tematická kapitola

1 Štruktúra finančného trhu v SR
1.1 Prehľad subjektov
1.2 Pracovníci v bankovom sektore
1.3 Štruktúra základného imania bánk

2 Štatistika ostatných peňažných finančných inštitúcií
2.1 Štatistická bilancia úverových inštitúcií – aktíva
2.2 Štatistická bilancia úverových   inštitúcií – pasíva
2.3 Geografické členenie protistrany vybraných položiek aktív a pasív
2.4 Sektorové členenie protistrany vybraných položiek aktív a pasív
2.5 Medziročné zmeny aktív a pasív úverových inštitúcií
2.6 Analýza zisku/straty úverových inštitúcií
2.6.1 Kumulovaný zisk/strata bežného obdobia v druhom kvartáli 2014
2.6.2 Vybrané výnosy a náklady v porovnaní so ziskom/stratou
2.7 Úvery poskytnuté nefinančným spoločnostiam a domácnostiam
2.7.1 Úvery poskytnuté nefinančným spoločnostiam podľa splatnosti
2.7.2 Úvery poskytnuté domácnostiam podľa splatnosti
2.7.3 Úvery poskytnuté nefinančným spoločnostiam podľa druhu úveru
2.7.4 Úvery poskytnuté domácnostiam podľa druhu úveru
2.7.5 Úvery poskytnuté nefinančným spoločnostiam podľa odvetvovej klasifikácie
2.7.6 Zlyhané úvery
2.8 Úrokové miery a objemy poskytnutých úverov
2.8.1 Úrokové miery a objemy úverov poskytnutých nefinančným spoločnostiam (Nové obchody)
2.8.2 Úrokové miery a objemy úverov poskytnutých domácnostiam (Nové obchody)
2.8.3 Úrokové miery a objemy úverov poskytnutých nefinančným spoločnostiam (Stavy)
2.8.4 Úrokové miery a objemy úverov poskytnutých domácnostiam (Stavy)
2.9 Vklady prijaté od nefinančných spoločností a domácností
2.9.1 Vklady prijaté od nefinančných spoločností
2.9.2 Vklady prijaté od domácností
2.10 Úrokové miery a objemy vkladov

3 Kolektívne investovanie – Podielové fondy
3.1 Aktuálny vývoj na tuzemskom trhu kolektívneho investovania
3.2 Štruktúra aktív tuzemských podielových fondov
3.2.1 Fondy peňažného trhu
3.2.2 Dlhopisové fondy
3.2.3 Akciové fondy
3.2.4 Zmiešané fondy
3.2.5 Realitné fondy
3.3.6 Ostatné fondy

4 Lízingové spoločnosti, faktoringové spoločnosti a spoločnosti splátkového financovania

5 Cenné papiere
5.1 Dlhové cenné papiere
5.2 Kótované akcie

6 Vybrané makroekonomické ukazovatele
6.1 Dlhodobá úroková miera
6.2 Základné úrokové sadzby

7 Metodické poznámky
7.1 Bilančná štatistika peňažných finančných inštitúcií
7.2 Úroková štatistika peňažných finančných inštitúcií
7.3 Štatistika podielových fondov
    7.4 Štatistika ostatných finančných sprostredkovateľov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    7.5 Štatistika cenných papierov 

7.5.1 Štatistika vydaných cenných papierov
7.5.2 Dlhové cenné papiere
7.5.3 Kótované akcie
7.6 Dlhodobá úroková miera


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

27. 9. 2022

USD 0,964 0,000
CZK 24,661 0,021
GBP 0,893 0,001
HUF 406,650 2,180
CAD 1,320 0,000

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS