ČLÁNOK
Štát plánuje získať úspory zmenou financovania organizáci
3. apríla 2001

Kľúčom k zvýšeniu efektívnosti hospodárenia organizácií štátu by mala byť zmena systému verejného obstarávania umožňujúca zapojenie neziskových organizácií, nadácií, občianskych združení a neinvestičných fondov do procesu verejného obstarávania. Vyplýva to analýzy napĺňania vybraných úloh z auditu ústrednej štátnej správy, ktorú zverejnila Vláda SR v pondelok. Pod úspory štátu by sa tak mal podpísať aj nový systém financovania vedy a techniky, ktorý by mal umožniť nediskriminačnú súťaž o verejné výdavky.

V rámci zvýšenia efektívnosti nakladania s prostriedkami štátu vláda rozdelila štátne organizácie do piatich skupín, podľa ktorých budú prijaté príslušné opatrenia. V prvej skupine sa nachádzajú organizácie, ktoré by sa mali zrušiť a ich činnosť by mala prejsť na ostatné organizácie. Patrí sem Mediálne informačné centrum, Správa pre veci majetkové a Dom zahraničných stykov.

Druhá skupina zahŕňa organizácie, pri ktorých by sa časť ich kapacít mala preniesť na príslušný ústredný orgán a zvyšok by mal prejsť na úplne adresné financovanie. Do konca roka 2002 by mali tieto organizácie prejsť aj zmenou vlastníckych vzťahov. Jedná sa o Infostat, Ústav informácií a prognóz školstva a Ústav vedecko-technických informácií pre pôdohospodárstvo.

Do tretej skupiny sú zaradené tie organizácie, ktoré mali od 1. januára tohto roku prejsť na úplne adresné financovanie. V prípade príspevkových organizácií tejto skupiny to znamená nulový príspevok alebo úplne adresný príspevok, ktorý je presne rozdelený medzi konkrétne činnosti. Podľa spomínanej analýzy sem patrí Lignotesting, Výskumný ústav zváračský, Štátny drevársky výskumný ústav, ÚĽUV, Academia Istropolitana, Agroinštitút, Agentúra pre rozvoj vidieka, Agrokomplex – Výstavníctvo, Lesoprojekt a skupina ďalších výskumných ústavov prakticky všetkých rezortov.

Do štvrtej skupiny patria tie organizácie z rezortov kultúry a školstva, ktoré mali prejsť inou vážnou zmenou svojho postavenia podľa návrhu príslušného ministerstva. Podľa materiálu sem možno zaradiť Ústav pre vzťahy štátu a cirkví, Slovenské centrum dizajnu, Divadelný ústav, Slovenský filmový ústav, Hudobné centrum, Literárne informačné centrum, Národné osvetové centrum, Štátny inštitút odborného vzdelávania, Dom zahraničných Slovákov, IUVENTA a metodické centrá.

V poslednej skupine sa nachádzajú vo väčšine prípadov tie organizácie, ktoré už mali prejsť zmenou financovania a od 1. februára 2002 sa ráta so zmenou ich vlastníckych vzťahov. Jednou z nasledovných možností ich budúceho vývoja je transformácia na neziskovú organizáciu poskytujúcu všeobecne prospešné služby, privatizácia, prechod pod Slovenskú akadémiu vied alebo inú časť verejného sektora. Od 1. januára 2002 by sa tak tieto organizácie nemali nachádzať v pôsobnosti orgánov štátnej správy.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 7. 2024

USD 1,085 0,001
CZK 25,425 0,063
GBP 0,840 0,001
HUF 393,280 2,850
CAD 1,495 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS