ČLÁNOK
Štát by mal ŽSR uhradiť za rok 1998 ešte 2,759 mld. Sk
22. októbra 1999

Vyplýva to z výsledkov auditu spoločnosti Coopers & Lybrand Audit. Podľa nich ŽSR dohodli so štátom výkony v osobnej doprave v roku 1998 vo výške 6,848 mld. Sk, náklady dosiahli výšku 7,735 mld. Sk, avšak audit uznal ekonomicky oprávnené náklady vo výške 7,028 mld. Sk. Keďže tržby v osobnej doprave dosiahli v minulom roku výšku 2,059 mld. Sk a štát uhradil železniciam 2,210 mld. Sk, ŽSR môžu oprávnene požadovať úhradu ďalších 2,759 mld. Sk. Podľa výroku audítorskej firmy, ŽSR môžu aj v tomto roku požadovať okrem zálohových platieb vo výške 2,210 mld. Sk úhradu ďalších 3,551 mld. Sk.

„Výsledok auditu potvrdil nielen oprávnené finančné požiadavky ŽSR v tomto a minulom roku, ale vytvára aj predpoklady pre ujasnenie vzťahov medzi ŽSR, Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií (MDPT) SR a Ministerstvom financií (MF) SR,“ uviedol hovorca železníc Miloš Čikovský. Podľa neho je teraz na rade MF SR, aby splnilo ďalšiu časť uznesenia vlády a poskytlo neuhradené finančné prostriedky na účet ŽSR. „Doterajšia prax bola taká, že ekonomicky oprávnené náklady v osobnej preprave boli uhrádzané zo strany štátu na iba asi 50 % výšky nárokovej straty,“ dodal Čikovský.

Vláda SR sa koncom júna zaviazala, že každoročne uhradí straty železníc v osobnej doprave na základe Zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme. Výšku úhrady nestanovila, avšak uložila ministrovi dopravy a ministerke financií zabezpečiť vykonanie auditu ekonomicky oprávnených nákladov výkonov vo verejnom záujme a na jeho základe uznať v Zmluve o výkonoch vo verejnom záujme v osobnej doprave výšku ekonomicky oprávnených nákladov v roku 1999 a týmto spôsobom postupovalo aj v budúcnosti. Táto časť uznesenia vlády je teda vykonaním auditu už splnená.

Výsledkami auditu sa zaoberala na svojom októbrovom zasadaní Správna rada ŽSR, ktorá sa s výsledkami stotožnila a uložila predsedovi Správnej rady požiadať MDPT SR, aby uplatnilo závery auditu v rozpočtovej a finančnej politike.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 6. 2022

USD 1,039 0,013
CZK 24,739 0,000
GBP 0,858 0,006
HUF 397,040 2,760
CAD 1,343 0,009

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS