ČLÁNOK
Štát bude musieť nájsť dodatočné zdroje na splácanie záruk
3. mája 2001

Vláda odsúhlasila materiál o rizikách štátnych záruk v roku 2001 a možnostiach ich minimalizácie. Podľa predpokladov bude musieť štát v tomto roku vynaložiť na realizáciu štátnych záruk celkovo 9,96 mld. Sk. Táto suma zhruba o 2,2 mld. Sk prevyšuje prostriedky vyčlenené na tento účel v tzv. memorandovej položke, ktorú tvoria príjmy Fondu národného majetku SR (FNM) z privatizácie majetkových účastí štátu. Keďže štátny rozpočet vyčlenil na štátne záruky za bankové úvery iba 100-miliónovú rezervu, fond bude musieť na ich vykrytie použiť takmer v plnej výške zdroje z privatizácie.

Privatizácia Slovenského plynárenského priemyslu a aj iných podnikov sa ale oneskoruje. Vzhľadom na časový nesúlad medzi získaním zdrojov a potrebou preto fond čerpal úver v objeme 250 mil. EUR, za ktorý sa opäť zaručil štát. Úverové zdroje nepoužije FNM iba na splatenie dlhov Vodohospodárskej výstavby, š.p. a na úhradu vlastných dlhopisov, ale aj na splatenie štátom zaručeného záväzku podniku Chemicelulóza, š.p. Žilina, resp. jeho právneho nástupcu, ktorým je akciová spoločnosť PT Žilina v konkurze. Práve dlhy tejto spoločnosti spôsobili navýšenie potreby financií na krytie záruk oproti pôvodným 7,8 mld. Sk.

Vzhľadom na časový nesúlad preto vláda schválila možnosť dočasného použitia štátnych finančných aktív s ich vrátením v priebehu rozpočtového roka. Odsúhlasená správa tiež zdôrazňuje potrebu doriešiť problematickú privatizáciu Solivarov Prešov a Imuny Šarišské Michaľany, pričom obe spoločnosti čerpajú úvery so štátnou zárukou. Podobne ju čerpá i Paroplynový cyklus, a.s. Bratislava, kde chce vláda získať zahraničného partnera, ktorý by posilnil kapitál spoločnosti s podmienkou nahradenia štátnej záruky komerčnou.

Pre riešenie rozhodujúcej časti akútne splatných záruk, najmä za Železnice SR, Slovenské elektrárne a Vodohospodársku výstavbu, bol v schválenom štátnom rozpočte na rok 2001 vytvorený dostatočný priestor na prevzatie štátnych záruk za nové úvery. Otvoreným problémom je však podľa správy i naďalej časový rozdiel medzi získavaním príjmov z privatizácie a potrebami prostriedkov na krytie záruk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

17. 5. 2024

USD 1,084 0,002
CZK 24,722 0,013
GBP 0,857 0,002
HUF 387,600 1,420
CAD 1,478 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS