ČLÁNOK
SRA udelila ratingové hodnotenie mestu Malacky
12. novembra 2002

Slovenská ratingová agentúra (SRA) udelila ratingové hodnotenie mestu Malacky. Agentúra priradila mestu dlhodobý korunový rating BB+ s pozitívnym výhľadom. Zároveň mu udelila dlhodobý devízový rating B+ s pozitívnym výhľadom. Krátkodobý rating Malaciek je S3. Agentúru SITA o tom informovala Iva Potočňaková z referátu mediálnej činnosti Mestského úradu Malacky.

SRA pozitívne hodnotí spoluprácu mesta s podnikateľskou sférou. Na rozvoj podnikania v meste majú podľa nej vplyv vo veľkej miere malé podniky, v prospech ktorých sa mesto snaží zriadiť Inkubátor malého a stredného podnikania pre začínajúcich aj existujúcich drobných podnikateľov. Za spoluúčasti mesta sa zriadili taktiež Regionálna rozvojová agentúra Záhorie a Regionálne poradenské a informačné centrum Malacky, ktorého účelom je podpora malého a stredného podnikania v regióne Záhoria.

Kumulatívny prebytok mesta od roku 1999 do 2001 predstavoval viac ako 13,4 mil. Sk. Objem disponibilných prostriedkov mesta ku koncu minulého roka dosiahol takmer 5,8 mil. Sk, pričom ku koncu prvého polroka 2002 tvorili disponibilné prostriedky mesta 9,8 mil. Sk. Krátkodobé záväzky mesta predstavovali ku koncu minulého roka 4,3 mil. Sk a k polroku 2002 poklesli na približne 309 tis. Sk. Krátkodobé záväzky mesta a dlhová služba mesta k 30. júnu bola na úrovni takmer 2,5 mil. Sk. Momentálne mesto neeviduje žiadne záväzky po lehote splatnosti. Ukazovateľ dlhová služba k príjmom dosiahol k ultimu vlaňajška 4,03 %, pričom k 30. júnu tohto roka predstavoval 4,57 %. V rámci nových rozpočtových pravidiel bude pomer dlhovej služby mesta k bežným príjmom mesta na tento rok predstavovať 5,26 %, čo znamená, že mesto dodrží zásadu krytia bežných výdavkov bežnými príjmami vo väzbe na zákonom stanovené limity.

Jedným zo zdrojov príjmov mesta sú granty a transfery s 12-percentným podielom na celkových príjmoch. Rozvoj mesta Malacky a jeho okolia v blízkej budúcnosti výrazne ovplyvní pripravovaná výstavba Priemyselného a technologického parku Záhorie, v rámci ktorého pripravuje mesto Malacky projekt výstavby Priemyselného parku Malacky.

SRA vznikla v roku 2001 ako nezávislá analytická spoločnosť. Začiatkom októbra uzatvorila dohodu o spolupráci aj so Združením miest a obcí Slovenska. Do konca tohto roku plánuje agentúra prideliť ďalšie ratingové hodnotenia mestám a obciam, medzi inými aj hlavnému mestu SR.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 6. 2024

USD 1,077 0,004
CZK 24,686 0,020
GBP 0,844 0,002
HUF 395,280 0,650
CAD 1,480 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS