ČLÁNOK
SRA udelila ratingové hodnotenie mestu Liptovský Mikuláš
20. februára 2002

Slovenská ratingová agentúra, a.s. (SRA) priradila Mestu Liptovský Mikuláš verejné ratingové hodnotenie dlhodobého korunového ratingu na úrovni BBB so stabilným výhľadom. Dlhodobý devízový rating mesta je na úrovni BB rovnako so stabilným výhľadom a krátkodobý rating je na úrovni S2.

Priradené dlhodobé ratingové hodnotenie Liptovského Mikuláša v kategórií transakcií v slovenských korunách BBB je o dva stupne nižšie ako ratingové hodnotenie štátu. V kategórii transakcií v cudzích menách je hodnotenie BB o dva stupne pod úrovňou rizika Slovenskej republiky. Krátkodobé ratingové hodnotenie mesta na úrovni S2 je najlepšie možné krátkodobé ratingové hodnotenie pre subjekty dosahujúce dlhodobé ratingové hodnotenie BBB.

Disponibilný objem prostriedkov mesta k 30. júnu 2001 predstavoval 45,4 mil. Sk a záväzky mesta boli v objeme 26,1 mil. Sk. Rizikovou oblasťou je podľa SRA ručenie za bankový úver poskytnutý podnikateľskému subjektu, ktoré mesto prevzalo za účelom zabezpečenia verejného záujmu obyvateľov mesta.

Počas roka 2001 mesto začalo svoje príjmy diverzifikovať, kedy sa percentuálny podiel daňových príjmov znížil a a naopak, zvýšil sa percentuálny podiel grantov. Podľa SRA by mesto malo aj v budúcnosti vo vyššom rozsahu presadzovať financovanie svojich potrieb z dotácií zo štátneho rozpočtu, ako aj snažiť sa o získanie zdrojov z predvstupových fondov Európskej únie.

V rámci reformy verejnej správy je mesto podľa agentúry pripravené na prevzatie kompetencií. SRA vysoko hodnotí skutočnosť, že mesto je iniciátorom pravidelných stretnutí na úrovni primátora mesta a ním poverených osôb so zástupcami okresného úradu s cieľom získať relevantné informácie o delimitovanom majetku, či výške decentralizačných dotácií na financovanie prevzatých kompetencií.

Liptovský Mikuláš je sídlom okresu, ktorý združuje 56 obcí. Má vhodnú strategickú polohu, dobre rozvinutý priemysel a vzdelanú pracovnú silu. Zastúpenie priemyslu je diverzifikované a predstavujú ho hlavne stredne veľké a malé podniky. Miera nezamestnanosti v meste ku koncu roka 2001 dosiahla 14,95 %, čo je podstatne menej ako celoštátna miera nezamestnanosti 18,63 %. V meste je silné zastúpenie priemyselných podnikov so slovenským, ako aj zahraničným kapitálom, ako napríklad Swedwood Slovakia, s.r.o., Gabor, s.r.o., Linapo, s.r.o., Tatra Leder, s.r.o., Liptovská mliekareň, a.s., či Gelima, a.s.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS