ČLÁNOK
SRA udelila ratingové hodnotenie mestám Prešov a Humenné
13. decembra 2001

Slovenská ratingová agentúra (SRA) udelila ďalšie dve verejné ratingové hodnotenia, a to mestám Prešov a Humenné. Prešovu priradila dlhodobý korunový rating BBB+ so stabilným výhľadom, dlhodobý devízový rating BB+ so stabilným výhľadom a krátkodobý rating S2. Mestu Humenné udelila dlhodobý korunový rating BBB so stabilným výhľadom, dlhodobý devízový rating BB so stabilným výhľadom a krátkodobý rating S2.

Priradené dlhodobé ratingové hodnotenie mesta Prešov v kategórií transakcií v slovenských korunách BBB+ je o stupeň nižšie ako ratingové hodnotenie štátu. V kategórii transakcií v cudzích menách je hodnotenie BB+ o stupeň pod úrovňou rizika SR. Krátkodobé ratingové hodnotenie Prešova S2 je najlepšie možné krátkodobé ratingové hodnotenie pre subjekty dosahujúce dlhodobé ratingové hodnotenie BBB+.

Disponibilný objem peňažných prostriedkov Prešova k 30. júnu predstavoval 97,09 mil. Sk a krátkodobé záväzky a dlhová služba mesta sú kryté na 67,88 %. Neistotu vonkajšieho prostredia vytvára aj zatiaľ neschválený štátny rozpočet SR na budúci rok, nakoľko nie je známa výška a spôsob prerozdeľovania decentralizačných dotácií pre mestá a tiež výška prerozdeľovaných podielových daní. Mesto Prešov začne rozpočtový rok 2002 s rozpočtovým provizóriom. Diverzifikovaný priemysel tretieho najväčšieho mesta Slovenska predstavujú hlavne stredne veľké a malé podniky, ktoré nevytvárajú dostatok pracovných príležitostí pre obyvateľov mesta a priľahlého regiónu.

Priradené dlhodobé ratingové hodnotenie mesta Humenné v kategórií transakcií v slovenských korunách BBB je o dva stupne nižšie ako ratingové hodnotenie štátu. V kategórii transakcií v cudzích menách je hodnotenie BB o dva stupne pod úrovňou rizika SR. Krátkodobé ratingové hodnotenie Humenného S2 je najlepšie možné krátkodobé ratingové hodnotenie pre subjekty dosahujúce dlhodobé ratingové hodnotenie BBB.

Mesto Humenné dlhodobo vykazuje prebytky hospodárenia ku koncu bežného roka. Disponibilný objem prostriedkov k 30. júnu predstavoval 63,69 mil. Sk a všetky záväzky mesta boli kryté sedemnásobne. Podľa SRA existuje nízka pravdepodobnosť, že by mesta mohlo mať v budúcnosti problémy so splácaním záväzkov. Podľa SRA má však mesto problémy s platobnou disciplínou podnikateľských subjektov, ako aj fyzických osôb, voči ktorým eviduje svoje pohľadávky. Humenné ku koncu septembra evidovalo vysoký objem nedobytných pohľadávok v objeme takmer 33 mil. Sk. Mesto má určité rezervy aj v oblasti marketingu a propagácie mesta, ktoré by mohli viesť k vyššej informovanosti. Napriek nedostatočnej vybavenosti technickou infraštruktúrou je v meste silné zastúpenie priemyselných podnikov so slovenským, ako aj zahraničným kapitálom.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 2. 2024

USD 1,081 0,005
CZK 25,352 0,020
GBP 0,855 0,001
HUF 391,950 1,750
CAD 1,469 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS