ČLÁNOK
Správa o plnení štátneho rozpočtu SR schválená
10. decembra 1997

NR SR zobrala správu na vedomie. Z prítomných 117 poslancov 88 hlasovalo za, 6 boli proti a 23 sa hlasovania zdržali. V schválenej vládnej správe sa konštatuje, že rozpočtové hospodárenie SR skončilo k 30. septembru tohto roka schodkom 28 mld. Sk, pričom fiškálny schodok predstavoval 6,4 mld. Sk. Schodok štátneho rozpočtu bol v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka vyšší o 14,5 mld. Sk. Celkové príjmy štátneho rozpočtu boli za uvedené obdobie 125 mld. Sk, čo je 73,1 % z ročného rozpočtu a celkové výdavky 153 mld. Sk, čo je 73,6 % z ročného rozpočtu. Rozpočtové hospodárenie zaznamenalo časové zaostávanie plnenia celkových príjmov štátneho rozpočtu o 3,1 mld. Sk a výraznú diferenciáciu časového plnenia podľa jednotlivých daňových a nedaňových príjmov. Na časovom neplnení príjmov štátneho rozpočtu sa podľa správy sumou 14 mld. Sk podieľala daň z príjmov právnických osôb, pričom daň z príjmov fyzických osôb zaznamenala časové prekročenie o 1,7 mld. Sk. Správa ďalej konštatuje narastajúce problémy s financovaním schodku štátneho rozpočtu a tým trvalé ohrozovanie likvidity štátu v dôsledku disproporcie medzi vysokým dopytom po peňažných prostriedkoch a nižšou ponukou peňazí na trhu za neúmerne vysoké úrokové sadzby. Správa predpokladá financovanie štátneho rozpočtu emisiou štátnych pokladničných poukážok ako i neaukčným odkúpením nepredanej časti štátnych pokladničných poukážok do portfólia Národnej banky Slovenska. Plnenie dane z príjmov právnických osôb dosiahlo 16,5 mld. Sk t.j. iba 40,7 % z ročného rozpočtu. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka poklesol výnos tejto dane o 9,9 mld. Sk. Nepriaznivý vplyv tejto dane sa kompenzuje jednorázovými príjmami z grantov a z prijatých úverov, s ktorými sa pri zostavovaní rozpočtu nepočítalo. Príjmy štátneho rozpočtu z dane z príjmov fyzických osôb dosiahli 18,5 mld. Sk, čo je 82,5 % z celkového rozpočtu. Podľa správy bolo v uvedenom období zaznamenané nižšie čerpanie výdavkov o 2,9 mld. Sk ako je časový limit, čím sa vykompenzovalo neplnenie celkových príjmov štátneho rozpočtu.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

1. 12. 2023

USD 1,088 0,006
CZK 24,331 0,039
GBP 0,860 0,003
HUF 379,700 1,050
CAD 1,474 0,013

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS