ČLÁNOK
Správa o finančnej stabilite
2. decembra 2013

Úvod

Finančný sektor je považovaný za stabilný, ak je schopný plynule plniť svoje základné funkcie aj pri výraznejších negatívnych šokoch, či už v externom, alebo domácom ekonomickom a finančnom prostredí. Stabilita finančného sektora je pritom vnímaná ako nevyhnutný predpoklad pre zdravé fungovanie reálnej ekonomiky. Národná banka Slovenska vykonáva dohľad nad finančným trhom, čím prispieva k stabilite finančného systému ako celku.

Za dôležitú súčasť prispievania k finančnej stabilite považuje Národná banka Slovenska aj pravidelné informovanie verejnosti o stabilite finančného sektora a trendoch, ktoré môžu stabilitu ohrozovať. Informovanosť a diskusia o týchto témach je nevyhnutná najmä z dôvodu, že nielen inštitúcie finančného sektora, ale aj ostatné nefinančné spoločnosti a individuálne osoby svojím správaním ovplyvňujú finančnú stabilitu. Za týmto účelom Národná banka Slovenska publikuje dvakrát ročne Správu o finančnej stabilite, ktorá sa primárne zaoberá identifikovaním hlavných rizík pre stabilitu finančného sektora na Slovensku.

Cieľom správy je podať zrozumiteľným spôsobom prehľadnú informáciu o vývoji faktorov, ktoré vplývajú na finančnú stabilitu na Slovensku, so zameraním na najvýznamnejšie riziká pre stabilitu. Súčasťou správy je prvýkrát aj samostatná časť, ktorá popisuje politiku obozretnosti na makroúrovni v podmienkach SR.

Komplexný pohľad na dianie vo finančnom sektore a vývoj všetkých rizík vo finančnom sektore dopĺňa Analýza slovenského finančného sektora, ktorú Národná banka Slovenska publikuje dvakrát ročne.

Obsah

Úvod
Zhrnutie

1 Externé prostredie z pohľadu finančnej stability
Box 1 Hodnotenie rakúskeho bankového sektora v správe MMF

2 Domáce prostredie z pohľadu finančnej stability

3 F inančný sektor na Slovensku
3.1 Solventnosť a finančná pozícia finančného sektora
Box 2 Makrostresové testovanie finančného sektora na Slovensku
3.2 Aktíva bankového sektora
3.3 Zdroje financovania bankového sektora
Box 3 Sieťová analýza slovenského finančného sektora
3.4 Riziká vo finančnom sektore
Box 4 Štrukturálne zmeny v obchodnej stratégii a ziskovosti skupiny vybraných bánk po roku 2008

4 R egulatórne a legislatívne prostredie

5 P olitika obozretnosti na makroúrovni

Správa o finančnej stabilite


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 7. 2024

USD 1,086 0,003
CZK 25,362 0,131
GBP 0,841 0,001
HUF 390,430 0,700
CAD 1,494 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS