ČLÁNOK
Spor o akcie Transpetrolu skončí pravdepodobne na Najvyššom súde SR
14. septembra 2001

Ministerstvo hospodárstva SR a Transpetrol na základe rozhodnutia Krajského súdu v Prešove nie sú povinné vydať akcie spoločnosti C.S.I. – CD, ktorá ich mala získať prostredníctvom exekúcie z prevedenej pohľadávky od spoločnosti ILaS, s.r.o. Exekúcia bola kvôli pohľadávke spoločnosti ILaS, s.r.o., Vranov nad Topľou voči Ministerstvu financií SR. Spoločnosť C. S. I. – CD sa odvolala proti rozhodnutiu Krajského súdu v Prešove.

Informácie o prevode 34,05% akcií štátnej akciovej spoločnosti Transpetrol, ktorý sa uskutočnil v dôsledku exekúcie sa objavili v októbri 1998.

Minister financií SR Miroslav Maxon označil kauzu a prevod 34,05% akcií Transpetrolu za technickú chybu, ktorú sa on sám snaží dať do poriadku. 27. októbra 1998 na rokovaní vlády. Podľa hovorcu premiéra M. Kardoša na rokovaní vlády nepadlo o tomto prípade ani pol slova.

Celá kauza vznikla v roku 1995, keď Krajský súd v Prešove rozhodol, že MF SR je povinné zaplatiť firme ILaS Vranov so sídlom v Humennom istinu vo výške 43.265.591 Sk so 17% úrokom z omeškania od 1.1.1997 až do zaplatenia a trovy konania. Firme totiž vznikla škoda opatrením daňového úradu. Postupne pohľadávka vzrástla až na vyše 60 mil. Sk, no MF rozhodnutie súdu nerešpektovalo. ILaS postúpila pohľadávku spoločnosti C.S.I.-CD a tá požiadala exekútorku o začatie súdnej exekúcie. Exekútorka poverila obchodníka s cennými papiermi previesť akcie, ktorých majiteľom je štát, na túto firmu. Viac ako tretina akcií Transpetrolu sa tak dostala do súkromných rúk. Transpetrol je zo zákona neprivatizovateľný strategický podnik a jeho akcie by mali zostať podľa tohto zákona v rukách štátu.

V stredisku cenných papierov bol tento balík akcií prevedený z účtu Ministerstva hospodárstva SR, ktoré je zakladateľom Transpetrolu, na základe exekúcie. Transpetrol zabezpečuje prepravu ropy ropovodom pre Slovensko, Českú republiku, s možnosťou dodávok do Maďarska, Chorvátska a Srbska a v zákone o strategických podnikoch je zaradený medzi strategické podniky slovenskej ekonomiky, ktoré sa nesmú privatizovať.

Podľa informácií právneho zástupcu firmy ILaS a zároveň aj firmy C.S.I.-CD neskôr 34,05% akcií Transpetrolu prešlo do ruk siedmich nových majiteľov už v roku 1998. Išlo o firmy TRADEUNION, s.r.o., C.I.S.FEST, a.s., BRILANT, a.s., CP, a.s., a fyzické osoby Miroslav Kozubáľ, Tibor Kolesár a Matúš Šándor. Napriek tomu, že podľa informácií a.s. Transpetrol aj ministerstva hospodárstva majú byť tieto akcie na ich žiadosť zablokované, ich noví nadobúdatelia jednali na jeseň 1998 ako akcionári a niektorí z nich požiadali predstavenstvo a.s. Transpetrol o zvolanie valného zhromaždenia. Na ňom sa vraj chcú v prvom rade oboznámiť s hospodárením a.s. a získať prístup k stanovám a iným dokumentom tejto spoločnosti. Exekúciu považovali za skončenú a stav, že 34,05% akcií získali noví nadobúdatelia, považujú za nezvratný.

Ministerstvo hospodárstva SR 23. októbra1998 podalo vo veci prevodu akcií a.s. Transpetrol Bratislava tohto roka na Generálnu prokuratúru SR podnet na preskúmanie postupu rozhodnutia súdu a na odstránenie zistených porušení. V ten istý deň poslalo MH SR Stredisku cenných papierov SR žiadosť o pozastavenie ďalších protiprávnych prevodov akcií MH a vrátenie akcií Transpetrolu Bratislava na účet MH vedený v SCP. MH SR zároveň podáva žalobu na vylúčenie veci z exekúcií.

Mimoriadne valné zhromaždenie a.s. Transpetrol, ktoré zvolali na žiadosť s.r.o. Tradeunion Vranov nad Topľou, zastúpenej Matúšom Šándorom, z 28.10.1998 na zasadnutí 26.11. 1998 rozhodlo, že zápis osôb do registra emitenta v SCP SR považuje za neplatný.

„MH ako jediný akcionár obchodnej spoločnosti Transpetrol považuje prevod 647 kusov akcií z jeho majetkového účtu v SCP za protiprávny,“ uviedla 27. 11. 1998 generálna riaditeľka sekcie legislatívy a výkonu vlastníckych práv MH Darina Novomeská.

Akcie Transpetrolu, ktoré v exekúcii získali súkromné spoločnosti, sa vrátili na účet MH v decembri 1998. SCP 10. decembra 1998 oznámilo, že „v zmysle rozhodnutia o uložení opatrenia na nápravu zistených nedostatkov MF SR vykonalo opravu v zápisoch, týkajúcich sa evidencie akcií spoločnosti Transpetrol, a.s., na účte Ministerstva hospodárstva SR tým, že uviedlo evidenciu do pôvodného stavu, t.j., do stavu platného pred 9.10.1998.“

V súčasnosti pokračujú práce spojené s privatizáciou spoločnosti Transpetrol. „SDK nemá v pláne privatizovať tranzitné systémy,“ vyhlásil M. Dzurinda na tlačovej besede 24. júla. 1998. Minister hospodárstva SR Ľudovít Černák uviedol 11. decembra 1998, že nepredpokladá v tomto volebnom období vstup strategického investora do veľkých štátnych podnikov a akciových spoločností v pôsobnosti MH SR. V decembri 1998 Černák vyhlásil, že najbližších štyroch rokov sa teda podľa neho neuskutoční ani predaj časti podielu ministerstva v nich. Povedal to v súvislosti so zablokovaním akcií, ktoré má MH SR na svojom účte, v Stredisku cenných papierov SR do roku 2010.

Černák tvrdil, že, zo štátnych podnikov, resp. akciových spoločností je v súčasnosti aktuálny vstup strategického investora a teda čiastočná privatizácia Slovenských telekomunikácií. Tie však patria pod Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR. V rezorte hospodárstva sa bude Ľ. Černák podľa vlastných slov skôr snažiť, aby podniky, ktorých vlastníkom je MH SR – Slovenský plynárenský priemysel (SPP), Slovenské elektrárne, Transpetrol a ďalšie, postupne predali za výhodné trhové ceny svoje majetkové účasti vo firmách, ktoré priamo nesúvisia s predmetom ich podnikania.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 7. 2024

USD 1,085 0,001
CZK 25,425 0,063
GBP 0,840 0,001
HUF 393,280 2,850
CAD 1,495 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS