ČLÁNOK
Spolupráca U.S. Steel a VSŽ – chronológia
25. mája 2000

február 1998

Vznik spoločného podniku VSŽ U.S. Steel s.r.o. na výrobu a predaj obalových a pocínovaných plechov pre konzervárenský priemysel. Americký partner vložil do spoločného podniku, ktorý ročne vyprodukuje 140 tis. ton ocele, 2 mld. Sk.

začiatok roku 1999

Objavili sa úvahy o vážnom záujme zahraničných investorov o kapitálový vstup do VSŽ, keď za jedného z kandidátov bol označovaný americký oceliarenský koncern U.S. Steel.

júl 1999

Prvé rokovanie zástupcov VSŽ a U.S. Steel na najvyššej úrovni v úvode júla 1999 v Londýne. V tom období predložila americká spoločnosť rámcovú ponuku na vstup do VSŽ Košice. Táto ponuka však podľa vicepremiéra Ivana Mikloša dostatočne neuspokojila ani veriteľské banky ani štát, ktorí neboli spokojní predovšetkým s cenou ponúknutou za kapitálový vstup U.S. Steel do VSŽ. Ďalšou výhradou bol nedostatočný objem prostriedkov, ktoré plánovala americká oceliarska spoločnosť investovať do ďalšieho rozvoja VSŽ. Podľa informácií v médiách ponúkol U.S. Steel za vstup do VSŽ 220 mil. USD.

23. augusta 1999

Komisia zložená zo zástupcov VSŽ, akcionárov spoločnosti a zástupcov štátu vybrala manažéra pre predaj akcií VSŽ strategickému investorovi, pričom manažérom sa stala nemecká spoločnosť Deutsche Bank.

september 1999

V polovici septembra predstavitelia U.S. Steel predložili VSŽ, vláde a veriteľským bankám ďalšiu ponuku, ktorá zahŕňala aj počiatočnú hotovostnú injekciu a program spotreby kapitálu zameraný na potreby trhu v nasledujúcich 10 rokoch. Ministerka financií Brigita Schmögnerová zhodnotila druhú ponuku U.S. Steel na vstup do VSŽ v porovnaní s prvou ponukou ako „neporovnateľne výhodnejšiu“.

začiatok roku 2000

Rokovanie o ďalšej ponuke U.S. Steel. V tom období navrhla cenu za získanie podielu v košických železiarňach, resp. hodnotu tejto spoločnosti aj Deutsche Bank, tento návrh však považovali predstavitelia U.S. Steel za veľmi vysoký. Ponuka U.S. Steel vychádzala z analýzy situácie v spoločnosti za posledných 10 rokov a predpokladov na budúcich 5 rokov, kým protinávrh bol prevažne založený na nedávnych zlepšeniach v hospodárení VSŽ v posledných 2 – 3 mesiacoch a opieral sa o predpokladané výsledky v roku 2000 a ďalších štyroch rokoch.

23. a 24. marca 2000

Rokovanie najvyšších predstaviteľov VSŽ, U.S. Steel a premiéra Mikuláša Dzurindu, ktorého výsledkom bolo po 20 hodinách čistého rokovacieho času podpis memoranda o porozumení. Na jeho základe by po získaní potrebného súhlasu akcionárov VSŽ, predstavenstva USX Corp. (materská spoločnosť U.S. Steel) a ukončení hĺbkového auditu vo VSŽ mal U.S. Steel získať oceliarske aktivity VSŽ. Ukončenie týchto procesov sa očakáva v lete.

12. apríla 2000

Spoločnosť U.S. Steel by chcela transakciu kapitálového vstupu do VSŽ, a. s., Košice zrealizovať do začiatku júla 2000. Na stretnutí s ministerkou financií Brigitou Schmögnerovou to povedal zástupca tejto americkej oceliarskej spoločnosti John Goodish.

13. apríla 2000

Predstaviteľ Penty Group Jaroslav Haščák informoval, že Central European Growth Fund Plc. vlastniaci 3,24 % akcií VSŽ, a.s., Košice a spoločnosť Masad, a.s., Bratislava so 6,92-percentným podielom na základnom imaní VSŽ požiadali listom z 11. apríla predstavenstvo VSŽ o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia (MVZ) spoločnosti. Central European Growth Fund Plc. patrí do skupiny Credit Suisse Asset Management, Masad je členom skupiny Penta Group (PG).

Predseda predstavenstva spoločnosti Hutník, a.s. (10-percentný akcionár VSŽ) a predseda Generálnej rady odborov vo VSŽ, a.s., Košice Jaroslav Gruber po stretnutí s prezidentom Rudolfom Schusterom uviedol, že nesúhlasí s podmienkami vstupu U.S. Steel do VSŽ v tej podobe, ako sú uvedené v memorande o porozumení. „Memorandum v súčasnej podobe je dehonestujúce pre firmu, pre zamestnancov i pre Slovensko,“ povedal Gruber.

26. apríla 2000

Predstavenstvo najväčšieho amerického výrobcu ocele, U.S. Steel, schválilo dohodu o kúpe slovenského oceliarskeho podniku VSŽ, a.s., Košice.

3. mája 2000

Minister hospodárstva uviedol, že štátne podniky v rezorte hospodárstva sú pripravené v súvislosti s predajom VSŽ konať v záujme štátu. „Predpokladám, že tejto úlohy by sa mohol ujať Transpetrol a ešte jeden štátny podnik,“ uviedol Ľ. Harach. Situácia by sa podľa jeho slov mohla riešiť formou „preskupenia vlastníckych vzťahov“.

12. mája 2000

Transpetrol k tomuto dátumu nadobudol 1,89 % akcií VSŽ. Podľa zverejnených údajov Transpetrol použil pri kúpe týchto akcií služby sprostredkovateľov, kvôli čomu zaplatil za akcie vyššiu cenu. Podľa šéfa Transpetrolu Štefana Czucza spoločnosť uzavrela komisionársku zmluvu s Credit Lyonnais Bank Slovakia, tá však pri získavaní akcií VSŽ porušila dohodu a Transpetrol preto zmluvu vypovedal.

19. mája 2000

Rakúska Bank Austria AG sa stala týždeň pred konaním valného zhromaždenia takmer štvrtinovým vlastníkom VSŽ. Ako povedala Svetlana Líšková z Bank Austria Creditanstalt Slovakia, a.s., rakúska banka realizovala tento obchod na príkaz svojho klienta ako správca cenných papierov.

19. mája 2000

Počas prijatia u prezidenta SR Rudolfa Schustera informovali zástupcovia Ispat o ponúkaných podmienkach kapitálového vstupu do VSŽ. V prípade kapitálového vstupu do VSŽ, a.s., Košice predpokladá spoločnosť Ispat International Limited udržať zamestnanosť v podniku na úrovni 93 % počas najbližších troch rokov a investovať 700 mil. USD. „Sme pripravení kúpiť aj celý podnik,“ povedal predseda Ispat Lakshmi N. Mittal.

22. mája 2000

Boli zverejnené informácie, že spoločnosti konajúce v súlade so záujmom štátu využili posledné dni obchodovania s akciami VSŽ na získanie až nadpolovičnej väčšiny v spoločnosti. Podľa výpisu zo Strediska cenných papierov SR kontroluje Transpetrol, a.s. 21,32 % hlavnej emisie VSŽ, na celom základnom imaní to predstavuje podiel 21,24 %. Celkovo tak subjekty, u ktorých sa predpokladalo hlasovanie v súlade so záujmami štátu, ovládali pred valným zhromaždením VSŽ vyše polovice základného imania.

25. mája 2000

Valné zhromaždenie akcionárov VSŽ schválilo memorandum o porozumení medzi VSŽ a U.S. Steel.

U.S. Steel Group je najväčším výrobcom ocele v USA, ktorý za posledných 20 rokov investoval do rozvoja technológií viac ako 7 mld. USD. Čistý zisk spoločnosti sa znížil z 364 mil. USD v roku 1998 na minuloročných 44 mil. USD. U.S. Steel zaznamenal pritom pokles celkových príjmov zo 6,283 mld. USD na 5,314 mld. USD, z toho predaj sa znížil zo 6,184 mld. USD na 5,38 mld. USD. Spoločnosť medziročne zredukovala celkové náklady a výdavky z 5,704 mld. USD na minuloročných 5,164 mld. USD.

VSŽ, a.s., Košice dosiahli za rok 1999 prevádzkový hospodársky výsledok vo výške viac než 4 mld. Sk a čistý zisk po zdanení na úrovni 400 mil. Sk. Predbežné neauditované konsolidované hospodárske výsledky podnikov VSŽ za rok 1999 boli ovplyvnené nevyhnutnosťou tvorby opravných položiek, rezerv na kompenzáciu strát a negatívnych dopadov z minulosti, vrátane rezerv na daňové doruby v celkovej výške viac než 6,3 mld. Sk. Auditovaná účtovná strata VSŽ za rok 1999 dosiahla 6,2 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 2. 2024

USD 1,081 0,005
CZK 25,352 0,020
GBP 0,855 0,001
HUF 391,950 1,750
CAD 1,469 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS