ČLÁNOK
Spoločné prehlásenie MF SR a Erste Bank
21. decembra 2000

Privatizácia Slovenskej sporiteľne, a.s. – Erste Bank vybraná ako strategický partner

Vláda Slovenskej republiky súhlasila s predajom 87,18% podielu akcií Slovenskej sporiteľne, a.s. („SLSP“), ktorá je najväčšou bankou v Slovenskej republike rakúskej Erste Bank der oesterreichischen Sparkasse („Erste Bank“). Tento súhlas bol získaný po uzavretí verejnej súťaže, v ktorom bola z troch súťažiacich vybraná Erste Bank.

Podmienky transakcie

Erste Bank zaplatí vláde Slovenskej republiky 425 mil. Euro ( 18,4 mld. SKK) formou priamej úhrady za kontrolný 87,18% balík akcií SLSP. Okrem finančnej časti ponuky Erste Bank plánuje prostredníctvom SLSP podporiť množstvo projektov na podporu slovenskej ekonomiky s prínosom pre podporu malých a stredných podnikov a bývania.

Časťou zmluvy je prísľub vlády SR umožniť SLSP a Erste Bank previesť aktíva s nominálnou hodnotou do 2 mld. SKK z SLSP do štátnych agentúr na prácu s pohľadávkami. Táto transakcia by mala nasledovať za dvoma presunmi klasifikovaných pohľadávok do Slovenskej konsolidačnej, a.s. a Konsolidačnej banky, š.p.ú v decembri 1999 a júni 2000 a má uzavrieť rozsiahly reštrukturalizačný program vlády SR v SLSP.

Uzavretie transakcie je podmienené súhlasom Slovenského protimonopolného úradu, a záverečným odobrením zo strany Národnej banky Slovenska a Rakúskeho úradu pre bankový dohľad.

Predpokladá sa, že táto transakcia bude uzavretá v prvom štvrťroku roka 2001 a prinesie množstvo výhod pre Erste Bank, SLSP a ale aj pre celé slovenské hospodárstvo.

Prínos pre SLSP a slovenskú ekonomiku

V súvislosti s výťaznou ponukou Erste Bank, p. ministerka financií, Brigita Schmögnerová povedala:

„Slovenská sporiteľňa je jednou z troch bánk, ktorých reštrukturalizácia sa úspešne ukončila vstupom silného zahraničného investora. Vstup Erste Bank, ktorá predstavuje vedúcu retailovú banku v Strednej Európe je zárukou, že Slovenská sporiteľňa získa cenný produkt know-how, zvýši svoju efektívnosť a ziskovosť. Predpokladá sa, že pokračujúca globalizácia prinesie nové výzvy pre integráciu prostredníctvom Erste aj pre SLSP. Hodnotím to ako dôležitý prípravný krok na vstup Slovenskej republiky do Európskej únie“.

Pripojením sa k Erste Bank sa SLSP stáva členom vedúcej retailovej skupiny bánk v strednej Európe, ktorá poskytuje službe viac ako 8 mil. retailovým zákazníkom v regióne.

Na základe vynikajúcej strategickej zhody s SLSP, Erste Bank je partner, ktorý najlepšie rozumie a ocení poslanie a potenciál SLSP. Erste Bank bude podporovať SLSP pri dosahovaní jej poslania finančného partnera pre strednú vrstvu širokej verejnosti aj podnikateľskú sféru.

Úspech a strategická hodnota SLSP bude maximalizovaná prostredníctvo rýchleho transferu úspešného marketingu a distribučných postupov, produktu know-how, IT a systému riadenia pobočiek od Erste Bank.

Pre SLSP bude prínosom implementácia komplexného modernizačného programu vrátane významných investícií do informačnej technológie, modernizácie pobočiek, školení a posilnenia obchodnej značky SLSP. Plánované investície počas nasledujúcich piatich rokov sú v celkovej výške 6,5 SK.

Očakávané zlepšenie v ponuke produktov, kvalite služieb a výkone SLSP prinesie významný prínos širokej klientskej základni SLSP a prispeje k celkovej modernizácii slovenského sektoru bankovníctva.

Prínos pre Erste Bank

Nadobudnutím SLSP sa Erste Bank stáva vedúcou retailovou bankou v Slovenskej republike a rozšíri si základňu retailových zákazníkov skupiny Erste Bank o 1,8 miliónov ľudí. Erst Bank získa prístup k silnej obchodnej značke, ako aj k najväčšej základni bankových retailových klientov a distribučnej sieti v Slovenskej republike.

Nadobudnutím SLSP Erste Bank upevní svoje postavenie vedúcej banky v retailovom bankovníctve v strednej Európe. S viac ako 8 miliónmi klientov v rozšírenej skupine Erste Bank, sa Erste Bank stáva jednou z desiatich najpoprednejších retailových bánk v Európe, čo sa týka počtu klientov. To je vynikajúca platforma pre budúci rast Erste Bank.

Erste Bank očakáva významné zvýšenie aktív banky zo zvýšenia výnosov prostredníctvom zlepšeného marketing a krížového predaja finančných produktov. Sú tu aj významné možnosti pre zvýšenie operačného výkonu a tým aj výnosovosti SLSP.

Rozsiahla reštrukturalizácia portfólia SLSP v r. 1999 a 2000 významne zlepšila kvalitu aktív banky a podstatne znížila úverové riziko zostávajúceho portfólia.

Výber klasifikovaných úverov z SLSP významne prispel k rýchlej, hladkej a úspešnej privatizácii banky.

Andreas Treichl, prezident a predseda predstavenstva Erste Banky, povedal:

„Nadobudnutie SLSP je ďalším významným míľnikom v implementácii našej stredoeurópskej stratégie, ktoré ešte viac upevňuje naše postavenie vedúcej skupiny v retailovom bankovníctve v tomto regióne. Konfrontovaná s konkurenčným ponukovým scenárom, Erste Bank vypracovala takú štruktúru ponuky, ktorá na jednej strane plne odrážala strategickú hodnotu a význam, ktorý patrí SLSP v kontexte slovenskej ekonomiky a na druhej strane chránila najlepšie záujmy našich akcionárov. Partnerstvo s SLSP poskytne Erste Bank silné postavenie na slovenskom trhu.“

Všeobecné informácie o SLSP

SLSP je hlavný poskytovateľ finančných služieb v Slovenskej republike. Medzi jej hlavné činnosti patrí príjem vkladov a poskytovanie pôžičiek fyzickým osobám, právnickým osobám a vládnym inštitúciám. SLSP je aj hlavným účastníkom na domácich kapitálových trhoch. Poskytovaním služieb predovšetkým širokej základni stredne veľkých podnikov, SLSP dosiahla významné postavenie vedúceho poskytovateľa finančných služieb pre obyvateľov Slovenska, pričom zvláštny dôraz sa kladie hlavne na distribúciu širokej škály produktov prostredníctvom siete pobočiek (ako je poistenie, leasing a hypotekárne úvery) a rozvoj komplexnej zostavy alternatívnych distribučných kanálov (internet a telefónne bankovníctvo, atď.). K 30. júnu 2000 mala SLSP v Slovenskej republike 542 pobočiek, vklady od klientov vo výške 153 mld. SKK (3,6 mld. Euro alebo viac ako 85% celkových aktív banky) a približne 6 500 zamestnancov.

Všeobecné informácie o Erste Bank

Erste Bank je druhá najväčšia banková skupina v Rakúsku a s viac ako 8 miliónmi klientov je vedúcou retailovou bankovou skupinou v strednej Európe. Ako sporiteľňa s najdlhšou tradíciou v krajine a vedúca banka v bankovom sektore vkladov, Erste Bank je vynikajúcou bankou pre širokú základňu klientov z radov fyzických osôb, ktorá ponúka komplexné bankové a odborné poradenské služby. Erste Bank vznikla v r. 1997 zlúčením GiroCredit a Die Erste österreichische Spar-Casse Bank AG, ktorá bola založená v r. 1819. K 30. septembru 2000 mala skupina Erste Bank približne 1 200 pobočiek a 24 000 zamestnancov, dve tretiny z ktorých boli mimo územia Rakúska. K 30. septembru 2000 mala Erste Bank vklady od klientov vo výške 28 mld Euro (40,5% celkových aktív Erste Banky) podľa IAS a celkový kapitál vo výške 3,8 mld. Euro (podľa rakúskeho zákona o bankách).

Pri tejto transakcii boli výlučnými finančnými a právnymi poradcami vlády Slovenskej republiky firmy JP Morgan a White&Case, Feddersen.

Poradcami Erste Banky boli Deloitte Touche Tohmatsu a Cameron McKennar.

Privatisation of Slovenská sporiteľna, a.s. – Erste Bank Selected as Strategic Partner

The Government of the Slovak Republic has agreed to sell a stake of 87.18% in the share capital of Slovenská sporiteľna, a.s. („SLSP“), the largest bank of the Slovak Republic, to Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen („Erste Bank“) of Austria. The agreement follows a competitive bidding process where Erste Bank was selected from three contenders.

Terms of the Transaction

Erste Bank will pay the Government of the Slovak Republic a direct financial consideration of 425 mn. Euro (SKK 18.4 bn.) for a controlling 87.18% equity stake in SLSP. In addition to the cash component of the offer, Erste Bank has planned to carry out through SLSP a number of initiatives in support of the Slovak economy esp. designed for the Small and Medium-sized Industries and for Retail Housing.

As part of the agreement, the Slovak Government will provide SLSP and Erste Bank with the right to transfer assets with a net book value of up to SKK 2 bn. from SLSP to the state-nominated workout agencies. This follows the two transfers of non-performing loans to the state-owned Slovenská Konsolidačná, a.s. and Konsolidačná Banka, š.p.u. in December 1999 and June 2000 and represents the completion of the extensive restructuring programme which the Slovak Government has realised at SLSP.

Closing is conditional on clearance by the Slovak Competition Authority and final approvals from the National Bank of Slovakia and the Austrian Office for Banking Supervision.

The transaction, which is expected to close early in the first quarter of 2001, offers a number of benefits to Erste Bank, SLSP and the Slovak economy as a whole.

Benefits to SLSP and the Slovak economy:

Commenting on Erste Bank’s winning offer, Ms. Brigita Schmögnerova, Finance Minister of the Slovak Republic, said: „The Slovak Savings bank is the first bank, of the three banks which were restructured, to fully complete its restructuring through the entry of a strong foreign investor. The entry of Erste, which is the leading retail banking group in Central Europe, secures that the Slovak savings bank will acquire valuable product know-how and increase its effectiveness and profitability. It can be presumed that current ongoing globalisation will bring new challenges in integration for Erste and also for SLSP. I consider this to be a significant preparatory step for accession of the Slovak Republic to the European Union“.

By joining Erste Bank, SLSP becomes a member of the leading Central European retail banking group, serving over 8 million retail customers in the region.

Based on the excellent strategic fit with SLSP, Erste Bank is the partner which best understands and values SLSP’s mission and potential. Erste Bank will support SLSP in achieving its mission to be the financial partner of choice for a broad middle-market retail and corporate customer base.

SLSP’s success and strategic value will be maximised through the rapid transfer of successful marketing and distribution practices, product know-how, IT and branch management systems from Erste Bank.

SLSP will also benefit from the implementation of a comprehensive modernisation programme involving substantial investments in information technology, branch modernisation, training and further strengthening of the SLSP brand. From todays perspective total investments of SKK 6.5 billion are planned over the next five years.

The expected improvements in SLSP’s product offering, service quality and efficiency will bring significant benefits to the broad client base of SLSP and contribute to the overall modernisation of the Slovak banking sector.

Benefits to Erste Bank

Through the acquisition of SLSP, Erste Bank becomes the leading retail bank in the Slovak Republic and the leader in retail banking in Central Europe, enlarging the retail customer base of the Erste Bank group by 1.8 million people to more than 8 million. Erste Bank gains access to a strong brand as well as the largest retail banking customer base and distribution network in the Slovak Republic.

Erste Bank expects to capitalise on the substantial scope for revenue enhancement through improved marketing and cross-selling of financial products. There are also significant opportunities for enhancing the operational efficiency and hence the profitability of SLSP.

The extensive restructuring of SLSP’s corporate portfolio in 1999 and 2000 has significantly improved asset quality at the bank and has substantially reduced the credit risk of the remaining portfolio.

The loan transfer from SLSP contributed greatly to the swift, smooth and successful privatisation of the bank.

Andreas Treichl, Chairman and CEO of Erste Bank, said:

„The acquisition of SLSP is a further important milestone in the implementation of our Central European strategy and further solidifies our position as the leading retail banking group in the region. Confronted by a competitive bidding scenario Erste Bank developed a bid structure which on the one hand fully reflected the strategic value and significance we attach to SLSP in the Slovak economic context, and, on the other hand, secured the best interests of our shareholders. The partnership with SLSP will give Erste Bank a strong position in the Slovak market.“

Background Information on SLSP

SLSP is the leading provider of financial services in the Slovak Republic. Its principal activities are deposit-taking and lending to individuals, companies and government-related institutions. SLSP is also a leading participant in the domestic capital markets. Catering primarily to a broad retail and mid-market corporate base, SLSP has made significant inroads in positioning itself as the leading financial services provider for the Slovak population, putting a particular emphasis on the distribution of a wide range of products through its network (such as insurance, leasing and mortgage finance) and the development of a comprehensive array of alternative distribution channels (internet and telephone banking, etc.). As at 30 June 2000, SLSP had 542 branches in the Slovak Republic, customer deposits of SKK 153 bn. (EUR 3.6 bn. or over 85% of the bank’s total balance sheet) and some 6,500 employees.

Background Information on Erste Bank

Erste Bank is Austria’s second largest banking group and with more than 8 million customers the leading retail banking group in Central Europe. As the country’s oldest savings bank, and the lead bank of the Austrian savings bank sector, Erste Bank is the bank of choice for a broad retail customer base, offering a comprehensive range of banking and professional advisory services. Erste Bank was created in 1997 through the merger of GiroCredit and Die Erste österreichische Spar-Casse Bank AG, founded in 1819. As at 30 September 2000, Erste Bank group had some 1,200 branches and 24,000 employees, two thirds of whom were outside Austria. Erste Bank had customer deposits of EUR 28 billion (40.5% of Erste Bank’s total assets) according to IAS and EUR 3.8 bn of total capital (pursuant to the Austrian Banking Act) as at 30 September 2000.

JP Morgan and White & Case, Feddersen acted as exclusive financial and legal advisors to the Slovak Government on this transaction.

Erste Bank was advised by Deloitte Touche Tohmatsu and CMS Cameron McKennar.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

2. 6. 2023

USD 1,076 0,007
CZK 23,657 0,030
GBP 0,859 0,001
HUF 371,360 0,940
CAD 1,444 0,007

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS