ČLÁNOK
Splnenie plánov verejných financií závisí od spustenia reforiem
21. októbra 2003

Plánovaný tohtoročný schodok štátneho rozpočtu (ŠR) vypočítaný podľa metodiky ESA 95 vo výške 5 % hrubého domáceho produktu (HDP) by mal byť podľa Medzinárodného menového fondu (MMF) napriek predpokladanému výpadku daňových príjmov reálny. SR však musí naďalej pokračovať v reštrikcii výdavkov rozpočtu. Celkový výpadok príjmov tohtoročného ŠR pritom podľa fondu dosiahne asi 7 mld. Sk napriek skoršiemu zvýšeniu spotrebných daní. „Takmer polovicu uvedeného výpadku bude možné vykryť menšími nákladmi na dlhovú službu, ako sa rozpočtovalo a zvyšok úsporami primárnych výdavkov, napr. v sociálnej oblasti,“ konštatuje misia MMF, podľa ktorého treba naďalej zlepšovať kontrolu financií obcí a zdravotníctva.

Návrh budúcoročného s plánovanou „vhodnou výškou schodku“ na úrovni 3,9 % HDP znamená podľa MMF rozhodný a vítaný krok smerom k ďalšej fiškálnej konsolidácii. „Rozpočet vychádza z realistického predpokladu, že tempo hospodárskeho rastu dosiahne 4,1 %, i keď predpokladaná priemerná inflácia na úrovni 8,1 % je o polovicu percentuálneho bodu vyššia ako najnovšie prognózy pracovníkov MMF,“ konštatuje misia fondu. Pracovníci misie upozorňujú na to, že v rozpočte na rok 2004 vzrástli dotácie, pričom nie je pravdepodobné, že tento krok zvýši možnosti rastu slovenského hospodárstva.

MMF víta, že daňová reforma sa realizuje súbežne s pokračujúcou fiškálnou konsolidáciou. Konsolidácia na strane výdavkov ŠR podľa fondu navyše nejde na úkor investícií, ktoré budú potrebné na zabezpečenie dlhodobého hospodárskeho rastu. „MMF teší súčasné úsilie slovenskej vlády zlepšiť fiškálnu transparentnosť, najmä nedávne ukončenie bežného postupu, pri ktorom sa formou vládnych záruk poskytovali skryté dotácie,“ uvádza sa v stanovisku fondu.

· Náročný reformný program, ktorý je základom budúcoročného rozpočtu, si vyžaduje schválenie dôležitých legislatívnych noriem. Normy týkajúce sa najmenej populárnych krokov daňovej reformy – zjednotenia sadzieb dane z pridanej hodnoty a zvýšenia spotrebných daní, sa už prijali. Významné legislatívne opatrenia v oblasti reformy zdravotníctva, sociálnych dávok, pracovného trhu a štátnej služby však ešte čakajú na schválenie v parlamente. V prípade, že by parlament neschválil uvedené reformy, alebo by sa ich realizácia oneskorila z iných dôvodov, vláda bude musieť podľa MMF prehodnotiť parametre, ktoré tvoria základ rozpočtu na rok 2004, aby tak udržala plánovaný schodok verejných financií na úrovni 3,9 % HDP.

Splnenie fiškálnych zámerov na rok 2004 si podľa fondu vyžaduje súbežné úsilie v rámci ŠR aj mimo neho, čo sa týka najmä Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní a obcí. „Ministerstvo financií bude musieť naďalej dbať, aby sa príslušné kroky mimo rozpočtu štátu realizovali v súlade s plánom,“ uvádza MMF.

Vzhľadom na skutočnosť, že neistota ohľadom výdavkov a najmä dopadov daňovej reformy je v súčasnosti väčšia ako zvyčajne, v rozpočte na rok 2004 môže podľa fondu vzniknúť potreba vytvoriť značnú rezervu v rámci balíka výdavkov schválených vládou a pripraviť sa na prípadné problémy.

„Pokračujúci pokles úrokových sadzieb by mal ďalej znižovať podiel dlhovej služby na HDP, avšak trvalé zníženie schodku by sa malo v budúcnosti zakladať najmä na redukcii podielu primárnych výdavkov na HDP,“ uvádza MMF.

V oblasti zdravotníctva by zavedenie spolufinancovania spolu s redukciou balíka bezplatne poskytovaných služieb zdravotnej starostlivosti malo viesť k zvýšeniu príjmov a zamedziť zneužívaniu systému, zatiaľ čo racionalizácia ponuky by mala zvýšiť celkovú efektívnosť poskytovania potrebných služieb rezortom. Pracovníci misie tiež dúfajú, že uvedené opatrenia by mali v roku 2004 eliminovať nárast zadlženosti v zdravotníctve.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 9. 2020

USD 1,179 0,005
CZK 26,980 0,253
GBP 0,916 0,003
HUF 363,080 2,300
CAD 1,560 0,000

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS