ČLÁNOK
S&P pozitívne hodnotí pokrok v reštrukturalizácii bánk
9. novembra 2000

Svetová ratingová agentúra Standard & Poor’s zvýšila ratingový výhľad Slovenska z hodnotenia „stabilný“ na „pozitívny“. Agentúra zároveň potvrdila hodnotenie Slovenskej republiky, ktoré je „BBB+“ pre dlhodobé úvery v domácej mene, „A-2“ pre krátkodobé úvery v domácej mene, a pre záväzky v zahraničnej mene „BB+“ pre dlhodobé úvery a „B“ pre krátkodobé úvery, teda v špekulatívnom pásme.

Pozitívna revízia ratingového výhľadu odzrkadľuje prebiehajúci pokrok vlády v oblasti reštrukturalizácie podnikového a finančného sektora, ako aj pokračujúcu a perspektívnu realizáciu reštriktívnej fiškálnej politiky. Očakávaná privatizácia bánk prostredníctvom zahraničných investorov a nedávne schválenie zákonov v oblasti bankovníctva, konkurzného konania a podnikovej sféry povedú k zlepšeniu platobnej disciplíny na Slovensku a mali by obnoviť životaschopnosť bankového a podnikového sektora. Angažovanosť vlády v otázkach privatizácie a fiškálnej konsolidácie umožňuje flexibilnejšie riešiť mnohé ostávajúce problémy v rámci transformácie Slovenska na efektívnu trhovú ekonomiku.

Na zvyšovanie ratingov SR majú však naďalej brzdiaci vplyv viaceré faktory. Jedným z nich je nedostatočná reforma verejného sektora, zahŕňajúca privatizáciu podnikov verejnoprospešných služieb a infraštruktúrnych podnikov. Je potrebné, aby Slovensko väčšmi napredovalo v oblasti implementácie a legislatívnej úpravy dôchodkovej a zdravotníckej reformy. Vláde sa síce podarilo zredukovať v plánoch na budúci rok deficit verejného sektoru na 4 % hrubého domáceho produktu (HDP), avšak prípadná absencia reforiem by mohla zabrzdiť ďalší pokrok. Ďalším negatívnym faktorom je slabý bankový systém. Je potrebné oživenie bánk, aby sa zabezpečil udržateľný strednodobý ekonomický rast medzi úrovňami 4 % a 5 %. Vyžaduje si to posilnenie bánk a zvýšenie ich efektivity.

Na druhej strane, pozitívny vplyv na slovenské ratingy má zlepšenie podmienok pre integráciu do západných ekonomických a politických štruktúr, čo viedlo k zvýšeniu prístupu SR k priamym zahraničným investíciám a k zlepšeniu externej likviditnej pozície. Ďalším pozitívnym javom je zmiernenie vládneho dlhu. Ak sa berú do úvahy fiškálne náklady na reštrukturalizáciu bankového sektora, ktoré S&P odhaduje na 12 % HDP, konsolidovaný hrubý vládny dlh by mal ku koncu roku dosiahnuť vrchol na 42 % HDP, pričom čistý vládny dlh by mal byť na úrovni 17 % HDP.

Na ratingy má priaznivý vplyv aj ekonomický potenciál SR, charakterizovaný úspešnou transformáciou ekonomiky na trhový systém, ako aj zlepšenie investičných príležitostí a exportného potenciálu. Tieto faktory by mali pomôcť Slovensku obnoviť výraznejší a udržateľný ekonomický rast po dokončení prebiehajúcich štrukturálnych reforiem a v prípade napredovania v oblasti dozrievania politického systému.

Súčasný ratingový výhľad naznačuje, že úverové ratingy Slovenska by sa mohli v priebehu jedného až troch rokov zvýšiť na investičný stupeň, a to bez ohľadu na výsledok blížiaceho sa referenda. Agentúra Standard & Poor’s však upozornila na možný vznik problémov, ak dôjde k uvoľneniu fiškálnej politiky, k omeškaniu konsolidácie v bankovom sektore a k zhoršeniu politickej situácie.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 2. 2024

USD 1,083 0,001
CZK 25,354 0,045
GBP 0,853 0,003
HUF 388,470 1,590
CAD 1,459 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS