ČLÁNOK
SOP je nespokojná s daňovými reformami
28. novembra 2000

Daňové reformy počas prvého polčasu vládnutia súčasnej koalície nepovažuje Strana občianskeho porozumenia (SOP) za postačujúce pre podporu podnikania, vytvárania pracovných príležitostí a zvyšovanie reálnych miezd. Už na rokovaní parlamentu, ktoré začína v utorok, navrhnú poslanci SOP minimálne 16 pozmeňovacích návrhov k novele zákona o dani z príjmov. Uviedol to podpredseda SOP pre malé a stredné podnikanie a poslanec Ján Šimko.

Dôležitým návrhom SOP je umožniť súbeh paušálnej dane so zdaňovaním príjmov zo závislej činnosti, čo sa v poslaneckom návrhu novely nepodarilo presadiť. SOP navrhne v parlamente aj zvýšenie limitu odpisov pri nákupe automobilov a to až do výšky 700 tis. Sk pre priamo nakupované vozidlá a 840 tis. Sk pre automobily nakupované formou leasingu. „Je preukázané, že dopad zavedenia limitov na štátny rozpočet bol 1,4 mld. Sk,“ uviedol J. Šimko. Poslanci SOP ďalej navrhnú, aby sa ako daňovo uznateľné náklady uznával nákup pohonných hmôt až do výšky 100 %. SOP navrhuje podľa slov jej podpredsedu podporiť začínajúcich podnikateľov odstránením preddavkov na daň z príjmu počas stanoveného časového obdobia, ďalej znížiť minimálny splatený podiel na základnom imaní novovzniknutých spoločností z navrhovaných 75 % na 50 % pri podmienkach, aby si spoločnosti mohli uplatňovať daňové prázdniny.

Koaličná rada bude v utorok rokovať aj o prioritách súčasnej vládnej koalície v ďalšom období jej vládnutia v hospodárskej oblasti. SOP podľa slov jej predsedu Pavla Hamžíka navrhuje zaradiť medzi priority vlády predovšetkým rast reálnych miezd v budúcom roku, znižovanie miery nezamestnanosti, realizáciu projektov rozvoja v zaostalých regiónoch či realizáciu volieb do vyšších územných celkov, ktoré sa majú vytvoriť reformou verejnej správy. SOP navrhuje aj realizovať reformy v školstve, zdravotníctve a sociálnom systéme.

Pri priamych daniach bude SOP podľa J. Šimka podporovať paušálne zdaňovanie živnostníkov a to ďalším znižovaním administratívnej náročnosti najmä pre živnostníkov a podnikateľov z poľnohospodárskej a lesníckej prvovýroby. SOP ďalej bude presadzovať zvýšenie nezdaniteľnej položky a jej valorizáciu v nadväznosti na životné minimum. Strana navrhuje, aby investovanie do podnikania, tvorba pracovnej príležitosti či nepovinné príspevky do poistných fondov boli uznávané ako daňový výdavok. Sadzba dane z príjmov právnických osôb by sa podľa SOP mala znížiť 20 %.

SOP navrhuje odstránenie daňových prázdnin pre podporu uplatňovania hospodárskej súťaže. Medzi ďalšie návrhy patria napríklad zlepšenie odpisovej politiky pre podporu investovania skrátením doby odpisovania napríklad pri budovách na 20 rokov a či zavedenie metódy klesajúcich odpisov, napríklad 50 % odpisu v prvom roku pre prvú odpisovú skupinu. SOP navrhuje tiež zavedenie majetkových a environmentálnych daní, ktoré by sa mali kompenzovať znížením nepriamych daní.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 2. 2024

USD 1,083 0,001
CZK 25,354 0,045
GBP 0,853 0,003
HUF 388,470 1,590
CAD 1,459 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS