ČLÁNOK
Sociálna poisťovňa vymáha pohľadávky vo výške 35 mld. Sk
25. marca 2001

Celková výška vymáhaných pohľadávok Sociálnej poisťovne (SP) dosiahla podľa odboru vonkajších vzťahov SP ku koncu februára 35,3 mld. Sk. Z toho za poistné dlžia poisťovni 14 mld. Sk, za penále 21 mld. Sk, za poplatky za nesplnenie oznamovacej povinnosti 38 mil. Sk a za pokuty 24 mil. Sk. Najviac, až 50 % z vymáhaných pohľadávok si SP uplatňuje v konkurznom konaní a exekúcie tvoria 32 % vymáhaných pohľadávok. Ku koncu februára evidovala SP vyše 900 odvádzateľov poistného, voči ktorým celkový stav pohľadávok presahoval 10 mil. Sk.

SP uplatňuje k dlžníkom individuálny prístup a voči najväčším zaviedla osobitný režim vymáhania pohľadávok. Najviac poisťovni dlžia Železnice SR (ŽSR). Objem záväzkov ŽSR voči SP ku koncu januára tohto roka predstavoval vyše 5 mld. Sk, z toho poistné tvorilo 1,4 mld. Sk a penále 3,7 mld. Sk. Riešenie pohľadávok voči ŽSR podľa vedenia poisťovne nie je možné bez intervencie príslušných štátnych orgánov.

Štátne zdravotnícke zariadenia dlžia SP vyše 5,7 mld. Sk, z toho poistné tvorí vyše 2 mld. Sk a penále 3,7 mld. Sk. Ministerstvo zdravotníctva v minulom roku zaplatilo 1,5 mld. Sk z prostriedkov získaných z privatizácie Slovenských telekomunikácií. Túto sumu SP použila na úhradu dlžných súm poistného za roky 1993 až 1998. K dlžníkom SP však patria aj ostatné príspevkové a rozpočtové organizácie, ktoré neodvádzajú správne sumy, alebo s platbami meškajú.

Rozhodujúcimi dlžníkmi SP sú aj poľnohospodárske družstvá, voči ktorým SP eviduje pohľadávky vyše 5,5 mld. Sk. Ide len o subjekty s poľnohospodárskym predmetom činnosti, ktoré majú právnu formu družstva, alebo sa jedná o štátne majetky. SP upozorňuje, že agrárnu činnosť vyvíja oveľa viac podnikateľských subjektov, tie však nemajú záväzky voči SP v takej výške.

Negatívny trend neplnenia odvodových povinností zaznamenáva SP aj u štátnych a bývalých štátnych strojárskych podnikov, ktoré sa transformovali na akciové spoločnosti a spoločnosti s ručením obmedzeným. Podľa vedenia SP je na príčine nevyhovujúca ekonomická a podnikateľská legislatíva, ktorá dovoľuje vznik fenoménov, ako je tunelovanie podnikov, zavinené a podvodné úpadky, dlhodobo neprehľadné a nejasné pravidlá konkurzného a vyrovnacieho konania, ekonomické podvody, ako aj prieťahy v exekučných konaniach.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

3. 10. 2023

USD 1,047 0,006
CZK 24,494 0,034
GBP 0,868 0,001
HUF 386,730 1,870
CAD 1,437 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS