ČLÁNOK
Sociálna poisťovňa navrhuje novelizovať zákon o SP
4. apríla 2001

Účelom novelizácie zákona o Sociálnej poisťovni (SP), ktorú pripravili legislatívci z SP, je posilniť právne postavenie poisťovne pri vymáhaní pohľadávok a stanovenie maximálnej výšky penále len do výšky dlžnej sumy poistného. Pre novinárov to uviedol riaditeľ SP Miroslav Knitl. V súčasnosti výška penále niekoľkonásobne prevyšuje výšku dlžného poistného.

Novými možnosťami pri vymáhaní pohľadávok sú ich postupovanie tretím osobám za odplatu a odpisovanie. Odplatné postupovanie pohľadávok tretím osobám by podľa Knitla malo prispieť k znižovaniu stavu ťažko vymožiteľných pohľadávok SP. Predpokladá sa, že týmito osobami budú výlučne subjekty, ktoré podnikajú v oblasti spracovania a vymáhania pohľadávok. Pohľadávky by sa mali postupovať za odplatu a len so súhlasom Správnej rady SP. Návrh novely zákona určuje, aby sa odplaty za postúpenie pohľadávok považovali za príjmy SP, či už v oblasti dôchodkového zabezpečenia alebo nemocenského poistenia. Tento spôsob vymáhania pohľadávok by sa mal uplatňovať len voči platiteľom poistného, teda zamestnávateľom, a nemal by sa týkať fyzických osôb.

Ak sa zákon schváli, SP bude môcť z vlastného podnetu nevymožiteľnú pohľadávku odpísať. Za nevymožiteľnú sa pohľadávka považuje v prípade, ak by náklady na jej vymáhanie pravdepodobne presiahli vymoženú sumu, alebo vymáhanie ktorej by neviedlo hoci len k čiastočnému uspokojeniu pohľadávky. Nevymožiteľná je aj vtedy, ak ju SP bezvýsledne vymáha najmenej tri roky. Postúpiť a odpísať by sa mali dať aj pohľadávky, ktoré vznikli pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona. Navrhuje sa tiež predĺžiť premlčaciu lehotu z doterajších troch na šesť rokov.

Penále stráca v návrhu novely zákona charakter sankcie plynúcej priamo zo zákona a vznik povinnosti platiť penále je podmienený predchádzajúcim rozhodnutím príslušnej pobočky SP. Výška sa stanovuje na 0,2 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania odo dňa splatnosti. V novele zákona sa navrhuje aj predĺžiť obdobie, na ktoré možno povoliť splátky dlžných súm poistného, a to na 18 mesiacov.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

15. 1. 2021

USD 1,212 0,000
CZK 26,163 0,027
GBP 0,890 0,001
HUF 359,990 0,420
CAD 1,541 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS