ČLÁNOK
SLSP prevedie na SKo celkovo 636 mil. Sk nežiaducich úverov
28. júna 2002

Celkový objem pohľadávok, ktoré prevedie Slovenská sporiteľňa, a.s. (SLSP) na Slovenskú konsolidačnú, a.s. (SKo) bude predstavovať 636 mil. Sk. Prevod by sa mal zrealizovať v prvej polovici júla. Informoval o tom hovorca predstavenstva SLSP Peter Švec. Ako dodal, odplata za presunuté pohľadávky by mala dosiahnuť zhruba 325 mil. Sk.

Podľa zmluvy mohla SLSP do šiestich mesiacov od dňa doručenia účtovnej závierky za rok 2000 vyčleniť z portfólia neštandardné, pochybné alebo stratové pohľadávky a nesprávne kategorizované pohľadávky. Ich čistá hodnota podľa Šveca mohla dosiahnuť 1,7 mld. Sk. Po analýze portfólia banka vybrala iba tie pohľadávky, u ktorých finančná situácia klientov nepreukazuje pravdepodobnosť ekonomickej životaschopnosti. „Skutočnosť, že objem postúpených pohľadávok predstavuje len minimálnu časť z celkovej kvóty, hovorí o dobrom portfóliu banky,“ skonštatovala generálna riaditeľka sporiteľne Regina Ovesny-Straka.

Postúpením pohľadávok definitívne skončí reštrukturalizácia úverového portfólia a otvára sa priestor pre nové úverové aktivity.

Po presune pohľadávok bude SLSP evidovať úverovú pohľadávku voči SKo v objeme odplaty. Vláda za tento úver prevezme záruku a následne sa na neho vystaví protizáruka Fondu národného majetku SR (FNM). Znamená to, že ak SKo ako dlžník nebude mať dostatok vlastných finančných prostriedkov na splatenie záväzkov vyplývajúcich z úveru voči SLSP, plnenie záväzku zabezpečí FNM ako ručiteľ v druhom rade. Fond na účel prípadnej realizácie záruky vyčlení prostriedky získané z privatizácie. Úver SLSP pre SKo by mal mať charakter strednodobého preklenovacieho úveru so splatnosťou päť rokov. Úroková sadzba by mala predstavovať 12-mesačný BRIBOR plus 0,6 % p.a.

Rakúska Erste Bank získala 87,18-percentný podiel na základnom imaní sporiteľne v januári 2001. Konečná cena za tento podiel bola stanovená koncom minulého roka na 411,298 mil. EUR. Definitívna cena za majoritu štátu v SLSP bola v porovnaní s predbežnými údajmi nižšia o 13,7 mil. EUR. Erste Bank už vlani previedla 19,99 % akcií na Európsku banku pre obnovu a rozvoj. V jej portfóliu tak zostalo 67,19 % akcií SLSP. Medzi ďalšími akcionármi SLSP figuruje Ministerstvo financií SR s 10-percentným podielom a Reštitučný investičný fond s 2,82 % akcií banky.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

20. 6. 2024

USD 1,072 0,003
CZK 24,898 0,012
GBP 0,845 0,001
HUF 397,390 1,050
CAD 1,470 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS