ČLÁNOK
SLSP predložila iba žiadosť na presun nežiaducich pohľadávok
27. júna 2002

Vládny kabinet schválil poskytnutie osobitnej záruky vlády na úver pre Slovenskú konsolidačnú, a.s. (SKo) od Slovenskej sporiteľne, a.s. (SLSP). Na úver v objeme maximálne 400 mil. Sk sa následne vystaví protizáruka Fondu národného majetku SR (FNM). Znamená to, že ak SKo ako dlžník nebude mať dostatok vlastných finančných prostriedkov na splatenie záväzkov vyplývajúcich z úveru voči SLSP, plnenie záväzku zabezpečí FNM ako ručiteľ v druhom rade. Fond na účel prípadnej realizácie záruky vyčlení prostriedky získané z privatizácie.

Úver SLSP pre SKo by mal mať charakter strednodobého preklenovacieho úveru so splatnosťou päť rokov. Úroková sadzba by mala predstavovať 12-mesačný BRIBOR plus 0,6 % p.a. Úver súvisí s postúpením klasifikovaných pohľadávok zo SLSP na SKo, na ktoré mala SLSP nárok na základe privatizačnej zmluvy. Podľa zmluvy mohla SLSP do šiestich mesiacov od dňa doručenia účtovnej závierky za rok 2000 vyčleniť z portfólia nežiaduce pohľadávky a nesprávne kategorizované pohľadávky v objeme 2 mld. Sk, z toho maximálne 500 mil. Sk za nežiaduce pohľadávky.

SLSP predložila iba žiadosť na presun nežiaducich pohľadávok. Ich nominálna hodnota bola ku koncu apríla tohto roku 699,669 mil. Sk, pričom na 339,115 mil. Sk z toho už boli ku koncu roka 2000 vytvorené opravné položky. Výška odplaty za postúpené pohľadávky by tak mala podľa stavu ku koncu apríla tohto roku predstavovať 360,554 mil. Sk. Konečná výška sa upraví podľa prepočtov, ktoré by mali byť ku koncu júna. Podľa návrhu však bude nominálna výška úverov do 700 mil. Sk a odplata maximálne 400 mil. Sk.

Rakúska Erste Bank získala 87,18-percentný podiel na základnom imaní sporiteľne v januári 2001. Konečná cena za tento podiel bola stanovená koncom minulého roka na 411,298 mil. EUR. Definitívna cena za majoritu štátu v SLSP bola v porovnaní s predbežnými údajmi nižšia o 13,7 mil. EUR. Erste Bank už vlani previedla 19,99 % akcií na Európsku banku pre obnovu a rozvoj. V jej portfóliu tak zostalo 67,19 % akcií SLSP. Medzi ďalšími akcionármi SLSP figuruje MF s 10-percentným podielom a Reštitučný investičný fond s 2,82 % akcií banky.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS