ČLÁNOK
Slovnaft zvolal riadne aj mimoriadne valné zhromaždenie
19. apríla 2003

Rafinérska spolocnost Slovnaft, a.s., Bratislava zvoláva na 17. mája riadne aj mimoriadne valné zhromaždenie (MVZ). Obe sa budú konat v bratislavskej Interhale Pasienky, pricom riadne VZ zacne o 9:00 hod. a MVZ o 18:00 hod. Informovala o tom spolocnost.

O zvolanie MVZ požiadala predstavenstvo Slovnaftu spolocnost J&T Securities (Slovakia), o.c.p. „Dôvodom pre zvolanie MVZ je skutocnost, že v ostatných týždnoch sa stali viaceré udalosti zakladajúce dôvodné podozrenie z porušovania všeobecne záväzných predpisov niektorými clenmi orgánov spolocnosti,“ vysvetlil clen predstavenstva J&T Securities Martin Fedor. Zároven podla neho odzneli vyhlásenia spochybnujúce oficiálne deklarovaný stav a vývoj hospodárenia spolocnosti, jej skutocných majetkových pomerov a ich vztahu k súcasnej hodnote akcií spolocnosti.

MVZ by malo rokovat o postupe spolocnosti a clenov jej orgánov v súvislosti s prevodom akcií Slovnaftu vo vlastníctve spolocností Slovintegra a Slovbena na spolocnost MOL. Na programe by malo byt odvolanie a volba clenov dozornej rady a predstavenstva spolocnosti, ako aj prerokovanie výsledkov jej hospodárenia v roku 2002 a v prvom štvrtroku 2003 a jej majetkových pomerov, prerokovanie dodržiavania zákazu konkurencie clenmi orgánov spolocnosti a konflikt záujmov. Na programe riadneho VZ je tiež rokovanie o minulorocných výsledkoch Slovnaftu, návrh na rozdelenie zisku a pravidiel výplaty dividend a zmena clenov orgánov spolocnosti. Akcionári by mali schvalovat aj zmeny stanov spolocnosti, pricom navrhovaná úprava stanov sa týka najmä zmien v riadení a rozhodovaní VZ a predstavenstva a zmien v pocte clenov predstavenstva.

Spolocnost J&T Securities konala na základe splnomocnenia troch minoritných akcionárov vlastniacich spolu 1 203 615 kusov akcií Slovnaftu predstavujúcich približne 5,83 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

18. 9. 2020

USD 1,183 0,004
CZK 26,727 0,020
GBP 0,913 0,002
HUF 360,780 0,380
CAD 1,560 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS