ČLÁNOK
Slovensko znížilo deficit pod 3 % HDP
24. apríla 2014

Slovensko stlačilo schodok verejných financií pod 3 % hrubého domáceho produktu. Vyplýva to z aprílovej jarnej notifikácie deficitu a dlhu európskym štatistickým úradom Eurostat, podľa ktorého deficit verejnej správy Slovenska vlani dosiahol 2,77 % výkonu ekonomiky, oproti takmer 4,5-percentnému deficitu z predchádzajúceho roku. Dlh verejnej správy tak stúpol z 52,66 % hrubého domáceho produktu v roku 2012 na minuloročných 55,42 %. Vo finančnom vyjadrení hrubý dlh verejnej správy dosiahol v minulom roku 39,975 mld. eur oproti 37,439 mld. eur z roku 2012.

Z týchto údajov pre Slovensko vyplývajú zaujímavé dôsledky. Pri poklese deficitu verejných financií pod 3 % hrubého domáceho produktu by sa totiž mala podľa súčasného znenia legislatívy znížiť sadzba dane z pridanej hodnoty z 20 % na pôvodných 19 %. Zároveň údaj o vývoji dlhu znamená, že v minulom roku prekročil ďalšiu hranicu dlhovej brzdy na úrovni 55 % výkonu ekonomiky. Podľa ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti by tak rezort financií mal viazať 3 % výdavkov očistených o výdavky na spolufinancovanie eurofondov, transfery Sociálnej poisťovni či o výdavky na správu dlhu. Údaje o deficite a dlhu bude ešte Eurostat potvrdzovať v jesennej notifikácii.

Štatistický úrad SR zároveň konštatuje, že sa upravovali aj údaje za predchádzajúce roky. „V roku 2010 sme na základe overenia konzistentnosti zaznamenávania údajov v časovom rade vylúčili vplyv na deficit vo výške 77,8 mil. eur, keďže išlo čiastku, ktorá negatívne ovplyvnila hospodárenie sektora verejnej správy v predošlých rokoch,“ uvádza úrad. V súlade s pravidlami metodiky ESA 95 sa prehodnotilo aj sektorové zaradenie spoločnosti Železnice Slovenskej Republiky (ŽSR), ktorá sa preklasifikovala do sektora verejnej správy od roku 2011.

„V údajoch za rok 2012 okrem vplyvu preklasifikovania ŽSR do sektora verejnej správy došlo k spresneniu údajov o akruálnych daniach,“ dodávajú štatistici. Údaje za rok 2013 boli vypočítané konzistentne s rokmi 2010 až 2012 na základe účtovných výkazov subjektov klasifikovaných v sektore verejnej správy a ostatných informácií, týkajúcich sa akrualizácie daní a sociálnych príspevkov, pohľadávok a záväzkov a ostatných úprav.

Štatistici v minulom roku posudzovali aj niektoré zaujímavé operácie. Jednou z nich bolo založenie Agentúry pre správu núdzových zásob ropy a predaj núdzových zásob Správou štátnych hmotných rezerv. „Vzhľadom na význam a charakter transakcie sa k zaznamenaniu operácie vyjadril Eurostat na základe požiadavky Štatistického úradu SR. V prezentovaných údajoch predaj ropných rezerv nemal pozitívny vplyv na deficit sektora verejnej správy a dlh agentúry spojený s ropnými zásobami sa v plnej miere prejavil v dlhu sektora verejnej správy,“ uvádza sa v správe úradu. Sektorové zaradenie agentúry bude predmetom ďalšieho posudzovania.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 9. 2022

USD 0,957 0,008
CZK 24,650 0,011
GBP 0,903 0,010
HUF 411,720 5,070
CAD 1,316 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS