ČLÁNOK
Slovensko na prahu eurozóny
4. februára 2008

Slovensko na prahu eurozóny


 


Proces zavedenia eura je strategická, nie operatívna zmena, a tak k nej treba aj pristupovať


 


 


Pani vrchná riaditeľka, iba nedávno ste boli aktívnou účastníčkou euroseminára, ktorý zorganizovala Slovenská asociácia podnikových finančníkov v spolupráci s Ekonomickou univerzitou v Bratislave.  Ako hodnotíte takéto podujatia a ich význam?


 


– Myslím si, že takéto fóra sú nezastupiteľné, pretože práve na nich môžeme problematiku eura  takpovediac rozmeniť na drobné, do detailov diskutovať naše aktuálne úlohy, ktoré musíme splniť, zvoliť spoločný, integrovaný postup v procese, ktorý súvisí s našim vstupom do eurozóny. Osobitne je dôležitý takýto aktívny dialóg práve vo finančnom sektore, takisto aj vo sfére finančného riadenia podnikov, pretože práve táto oblasť  je z pohľadu príprav na prechod  k euru najnáročnejšia. To isté platí aj pre verejný sektor, ale aj pre podnikateľov, ktorí majú vzťahy k obyvateľstvu a pracujú s hotovosťou.


 


Dá sa exaktnejšie zadefinovať doterajší stav príprav z globálnejšieho pohľadu?


 


– Áno, máme k dispozícii viacero relevantných prieskumov a analýz, ktorý sa spracúvajú na pravidelnej báze. Vyplýva z nich napríklad, že prevažná väčšina, až 80% podnikov začne s prípravou na euro skôr, ako bude potvrdené, že euro zavedieme k 1.1.2009, vyše polovica podnikov na Slovensku začalo s prípravou už v roku 2007, zhruba pätina firiem tak urobí až po splnení maastrichtských kritérií a po potvrdení prijatia eura k 1. 1. 2009, no časť firiem ešte vôbec nezačala s plnohodnotnou prípravou…


 


Nie je to tak trochu pasívny prístup?


 


– No práve pred takouto vyčkávacou taktikou by som chcela varovať. Je síce pravda,  že Generálny zákon vstúpil do platnosti iba začiatkom tohto roka a chýbajú k nemu viaceré vykonávacie predpisy, no spomínaná vyčkávacia taktika, alebo ak chcete, pasívny prístup v zásade odzrkadľuje fakt, že niektoré firmy stále podceňujú komplexnosť prípravy na prechod k euru a jeho  náročnosť na čas. Ešte horšie je to, že mnohé firmy, podniky, spoločnosti nemajú dostatočne identifikované možné riziká celého tohto procesu. Ak dovolíte ešte dodám, že viacerí podnikatelia vidia najväčší problém v oblasti zmien v informačných systémoch, no proces je komplexnejší. Jeho špecifikum a zložitosť  je i v tom, že na rozdiel od iných zmien, ktoré sa vo firmách vykonávajú, tu máme jasne stanovené termíny, v ktorých musíme byť pripravení konať v zmysle zákona, navyše  europroces má jasne a celkom jednoznačne stanovený aj termín konverzie.


 


Hovoríte o komplexnosti, náročnosti, časovej postupnosti i záväznosti plnenia jednotlivých úloh. Z akých čiastkových plánov by mal europlán firiem pozostávať?


 


– V prvom rade z plánu  konverzie, ktorý  pozostáva z troch míľnikov – duálne zobrazovanie s predpokladom realizácie v júli až v auguste 2008,   zo samotného plánu konverzie so záväzným plnením k  1.1.2009 a z plánu výkazníctva, ktorý je nevyhnutné splniť  k  31.1.2009.


Ďalej z komunikačného plánu, ktorý musí fungovať tak  vo vnútri firmy, ako aj  vo vzťahu k verejnosti v členení dodávatelia, zákazníci, banka, ďalej vo väzbe  k médiám a k vlastníkovi firmy.


Opomenúť samozrejme nemožno plán vzdelávania zamestnancov, ktorý sa týka  eurokonverzie vo všeobecnosti,  plánu konverzie vo firme a práce s hotovosťou, ako aj o zmenách v účtovníctve.


Firmy takisto musia spracovať plán predzásobenia hotovosťou a plán neprerušenia činnosti – tzv. rizikové scenáre, ktoré sú dnes podľa môjho názoru značne podceňovanou  oblasťou, a to  nielen v podnikateľskej sfére. Príprave strednodobého obchodného plánu by som sa rada venovala detailnejšie.


 


Avizovali ste detailnejší pohľad na obchodný plán…


 


– Áno, v tomto obchodnom pláne by mali byť identifikované podmienky, ktoré firmám nastanú zmenou rozsahu ekonomického prostredia, v ktorom budú podnikať bez kurzového rizika – euro totiž prinesie nielen stransparentnenie ekonomických vzťahov, ale aj zvýšenie konkurencie, a to nielen na zahraničných, ale  aj na našom trhu.  Podobne, ako sa nám uľahčí prístup na zahraničné trhy, uľahčí sa aj našim konkurentom prístup na náš trh.


Pripomínam, že euro síce predstavuje  jednorazové náklady, ale pri správnom prístupe k obchodnej príležitosti, môže znamenať dlhodobý zisk – záleží len a len na prístupe jednotlivých firiem.


Podnikom, ktoré sa zatiaľ dostatočne intenzívne nezapojili do procesu zmien spojených s eurom by som chcela poradiť, aby čo najskôr začali – minimálne s identifikovaním procesov, ktorých sa zavedenie eura bude dotýkať a ich analýzou, aby si čo najskôr pripravili europlán a radšej si nechali  viacej času na jeho testovanie.


Pretože – a to chcem na záver nášho rozhovoru podčiarknuť –  proces zavedenia eura je strategická, nie operatívna zmena, a tak k nej treba aj pristupovať.


 


 


 


 


Členke predstavenstva a vrchnej riaditeľke úseku Finančné a kapitálové trhy  VÚB, a.s., bývalej viceguvernérke Národnej banky Slovenska Elene Kohútikovej sa za rozhovor v mene Profini  poďakoval Jozef Knížat


 


 


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

6. 5. 2021

USD 1,206 0,006
CZK 25,847 0,022
GBP 0,867 0,004
HUF 358,180 1,470
CAD 1,476 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS