ČLÁNOK


,

Slovenské obchodné spoločnosti v novom šate
29. novembra 2002

Právna úprava obchodných spoločností je v právnom poriadku SR upravená najmä v Obchodnom zákonníku, Občianskom zákonníku, Občianskom súdnom poriadku, v Zákone o konkurze a vyrovnaní a v Živnostenskom zákone. Nadradeným predpisom nad všetkými je v prípade kapitálových spoločností Obchodný zákonník. Upravuje dôležité náležitosti, ako napríklad základné imanie, práva a povinnosti spoločníkov, orgány spoločnosti. A práve spomínaný právny predpis prešiel v minulom roku novelizáciou s približne tristo zmenami. Rozsiahla novela Obchodného zákonníka (zákon č. 513/1991 Zb.) sa najviac dotkla paragrafov o obchodných spoločnostiach. Právna úprava obchodných spoločností sa tak od základu zmenila. Celý právny predpis nadobudol účinnosť v januári, avšak niektoré paragrafy, týkajúce sa aj obchodných spoločností, nadobudnú účinnosť až v roku 2003, prípadne o rok neskôr.

„Hlavným dôvodom prijatia novely Obchodného zákonníka (zákon č. 500/2001 Z. z) bola potreba harmonizovať právo obchodných spoločností s príslušnými smernicami Európskej únie,“ hovorí Jana Hreňová z Ministerstva spravodlivosti SR. Novela tak zapracovala do slovenského právneho poriadku všetky smernice EÚ o práve obchodných spoločností s výnimkou účtovných smerníc (tie sú zapracované v novom zákone o účtovníctve). Okrem smerníc EÚ bolo dôležité aj adaptovanie princípov Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), týkajúcich sa spôsobu riadenia a spravovania spoločností. Ako ďalej uviedla J. Hreňová, „vzhľadom na to, že Obchodný zákonník bol od svojho prijatia niekoľkokrát novelizovaný, pri jeho aplikácii vznikali často výkladové alebo iné nepresnosti, novela zákona sa snažila odstrániť aj tieto problémy.“

Populárna eseročka

Cieľom novely Obchodného zákonníka v rámci kapitálových spoločností bolo najmä posilniť ochranu spoločníkov v obchodných spoločnostiach pred možným zneužívaním mocenského postavenia štatutárnych orgánov, prípadne aj dozorných orgánov kapitálových spoločností. Predchádzajúca právna úprava totiž neriešila uvedené vzťahy jednoznačne. Novelou sa navyše striktne vymedzili podmienky a postup dotknutých orgánov spoločností pri zlúčení, splynutí alebo rozdelení spoločností. Posilnila sa zároveň aj ochrana menšinových spoločníkov a akcionárov najmä v súvislosti so zvyšovaním a znižovaním základného imania obchodnej spoločnosti. Taktiež zabezpečila väčšiu ochranu veriteľov a tretích osôb v obchodnom styku.

Najpopulárnejšou a najčastejšie využívanou právnou formou obchodnej spoločnosti na Slovensku je spoločnosť s ručením obmedzeným. Najmä preto, že na jej založenie je potrebná nízka výška základného imania. Ak firma skrachuje, majitelia sa nemusia báť, že prídu o všetok svoj majetok. V prípade, že už splatili svoju časť zo základného imania, vôbec neručia za záväzky spoločnosti. Veľmi obľúbenou formou je aj akciová spoločnosť, na rozdiel od verejnej obchodnej spoločnosti a komanditnej spoločnosti. Akciovými spoločnosťami sú predovšetkým bývalé štátne podniky, prípadne tie, ktorým to ustanovuje zákon, napríklad banky a poisťovne. A práve tie najobľúbenejšie a najvyužívanejšie boli zasiahnuté zmenami najviac. Pretože štyri zo šiestich smerníc Európskeho spoločenstva inkorporované do Obchodného zákonníka sa týkajú akciovej spoločnosti.

Podrobnejšie sa PROFIT bude obchodným spoločnostiam venovať v ďalších číslach.

Verejná obchodná spoločnosť je spoločnosť, v ktorej aspoň dve osoby podnikajú pod spoločným obchodným menom a ručia za záväzky spoločnosti spoločne a nerozdielne všetkým svojím majetkom.

Komanditná spoločnosť je spoločnosť, v ktorej jeden alebo viac spoločníkov ručí za záväzky spoločnosti do výšky svojho nesplateného vkladu zapísaného v obchodnom registri a jeden alebo viac spoločníkov celým svojím majetkom.

Spoločnosť s ručením obmedzeným je spoločnosť, ktorej základné imanie tvoria vopred určené vklady spoločníkov. Spoločnosť môže založiť jedna osoba, ale najviac 50 spoločníkov. Spoločnosť zodpovedá za porušenie svojich záväzkov celým svojím majetkom. Spoločník ručí za záväzky spoločnosti do výšky svojho nesplateného vkladu zapísaného v obchodnom registri.

Akciová spoločnosť je spoločnosť, ktorej základné imanie je rozvrhnuté na určitý počet akcií s určitou menovitou hodnotou. Spoločnosť zodpovedá za porušenie svojich záväzkov celým svojím majetkom. Akcionár neručí za záväzky spoločnosti.

Družstvo je spoločenstvo neuzavretého počtu osôb za účelom podnikania alebo zabezpečenia iných potrieb svojich členov


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 5. 2024

USD 1,084 0,001
CZK 24,736 0,002
GBP 0,852 0,001
HUF 385,180 1,900
CAD 1,487 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS