ČLÁNOK
Slovenské firmy nevyužívajú zrýchlené odpisovanie
12. februára 2002

Slovenské podniky nevyužívajú možnosť znížiť základ dane v prvých rokoch používania majetku. Firmy nezužitkovávajú časovú hodnotu peňazí, o čom svedčí fakt, že viac ako 65 % z nich uprednostňuje metódu rovnomerných odpisov pred zrýchleným odpisovaním. Zaujímavá je skutočnosť, že 4 % podnikov dokonca neúčtuje odpisy kvôli záujmu vykázať kladný hospodársky výsledok. Vyplýva to z prieskumu v 132 náhodne vybratých slovenských výrobných a obchodných podnikoch, ktorý na medzinárodnej konferencii Ekonomická teória a prax – dnes a zajtra, prezentovala Anna Kaľavská z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Viac ako 60 % sledovaných podnikov, účtujúcich v systéme podvojného účtovníctva, porušovalo zákon o účtovníctve. Nezohľadňovali totiž skutočné opotrebenie majetku, nevychádzali z odpisových plánov a uvádzali účtovné odpisy zhodné s daňovými. Dochádzalo tak ku skresleniu zobrazenia skutočnosti, čo malo vplyv na hospodársky výsledok, prípadne sumu odloženej dane.

Podnikatelia majú podľa prieskumu záujem o skrátenie lehôt odpisovania, zvýšenie vstupnej ceny pre zaradenie majetku do hmotného investičného majetku na 40 tis. Sk a pre nehmotný majetok na 60 tis. Sk. Technické zhodnotenie prenajatého majetku by sa malo podľa opýtaných účtovať do nákladov, resp. by sa malo považovať za daňový výdavok. Dve pätiny opýtaných považovali predvlani zvýšené limitné hodnoty vstupných cien investičného majetku za neaktuálne a žiadali ich ďalšie zvýšenie. Úpravy by mali podľa autorky prieskumu pozitívny účinok, pretože firmy trpia nedostatkom kapitálu. Ako príklad zavedenia požadovaných úprav uviedla ČR.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS