ČLÁNOK
Slovenské energetické strojárne (SES), a.s., Tlmače vykázali za deväť mesiacov tohto roka nekonsolidovaný hrubý zisk 70,623 mil. Sk
30. októbra 1998

Slovenské energetické strojárne (SES), a.s., Tlmače vykázali za deväť mesiacov tohto roka nekonsolidovaný hrubý zisk 70,623 mil. Sk. Pri výrobe 3,389 mld. Sk a tržbách za predaj vlastných výrobkov a služieb takmer 3,41 mld. Sk eviduje spoločnosť prevádzkový zisk 185,515 mil. Sk. Jeho hodnotu však takmer z dvoch tretín znížila strata z finančných operácií, ktorá dosiahla 113,684 mil. Sk. SES Tlmače evidujú k 30. septembru bilančnú sumu 4,331 mld. Sk, z toho obežné aktíva tvoria 65,2 %. Cudzie zdroje sa na celkovom objeme pasív podieľajú 44,5 %. Dlhodobé záväzky v objeme 500 mil. Sk zodpovedajú záväzkom z emitovaných dlhopisov. Spoločnosť vydala prvú emisiu dlhopisov 28. júna 1996 v objeme 300 mil. Sk, pričom ide o päťročné dlhopisy úročené 12,9 %. V tomto roku, 8. septembra podnik emitoval dvojročné dlhopisy v objeme 200 mil. Sk s úrokovým výnosom 20,5 % p.a. Pri vlastnom imaní 998,771 mil. Sk dosahuje úroková zaťaženosť SES Tlmače 41,3 %. Dlhodobé bankové úvery (324,741 mil. Sk) sa na celkovom objeme úverov podieľajú takmer 79 %. Základné imanie spoločnosti predstavuje 1,565 mld. Sk. V uplynulom roku dosiahla skupina spoločností SES konsolidovaný hospodársky výsledok vo výške 79,667 mil. Sk pri výnosoch 4,478 mld. Sk a nákladoch 4,398 mld. Sk. Zisk bol použitý na naplnenie rezervného fondu a úhradu strát z minulých rokov, ktoré spolu dosahujú takmer 1 mld. Sk. Najvýznamnejšiu časť produkcie spoločnosti tvorí výroba kotlov ako napr. parných, teplovodných, fluidných, balených a kotlov na odpadné teplo. Podnik sa tiež zaoberá výrobou zariadení pre kondenzáciu a regeneráciu vody, ohrievačov vody, tepelných výmenníkov, oceľových konštrukcií a zásobníkov. SES, a.s., Tlmače vznikli v roku 1992. Dovtedy boli súčasťou koncernu Škoda Plzeň. Najväčším akcionárom SES, a .s., je SES Trading, a. s., (29,88 % základného imania), ING Barings Securities (Slovakia) o.c.p., a. s. (17,09 %) a Royal Trust Corporation of Canada (8,95 %). Spolu má spoločnosť 8 400 akcionárov, 20 % jej základného imania vlastnia fyzické osoby. Skupinu podnikov SES tvorí spolu 12 dcérskych spoločností, ktorých zakladateľom je SES, a.s.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

20. 5. 2022

USD 1,058 0,005
CZK 24,670 0,030
GBP 0,848 0,001
HUF 382,930 2,900
CAD 1,353 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS