ČLÁNOK
Slovenská sporiteľňa za prvý polrok so ziskom 2,58 mld. Sk
31. júla 2001

Slovenská sporiteľňa, a.s. dosiahla za prvý polrok podľa slovenských účtovných štandardov neauditovaný hrubý zisk vo výške 2,58 mld. Sk. V júni minulého roka pritom dosahovala len symbolický zisk 160,4 mil. Sk. Informovala o tom hovorkyňa banky Jana Ďuricová.

Banka dosiahla k poslednému júnovému dňu prevádzkový zisk v objeme 558 mil. Sk, čo zhruba zodpovedá úrovni minulého roka. V tomto polroku pritom banka vytvorila vyššie rezervy na náklady spojené s transformačným procesom banky. „Medziročné zníženie prevádzkových nákladov o 44 % súvisí s nižším objemom odpísaných pohľadávok v druhej etape predprivatizačnej reštrukturalizácie v prvom polroku minulého roka,“ dodala Ďuricová. Čisté úrokové výnosy banky boli 2,498 mld. Sk a neúrokové výnosy 848 mil. Sk.

Bilančná suma banky stúpla medziročne o 14 % na 205,946 mld. Sk. Jej medziročný nárast o 26,1 mld. Sk podľa hovorkyne ovplyvnil najmä nárast vkladov klientov o 13,4 mld. Sk, zníženie straty z roku 1999 zúčtovaním minuloročného zisku v objeme 2,4 mld. Sk a zmena metodiky účtovania repoobchodov so štátnymi pokladničnými poukážkami.

Najvýznamnejšou položkou aktív SLSP s podielom 58 % boli investície do cenných papierov v objeme 106,791 mld. Sk. Najväčší podiel v portfóliu pritom predstavovali štátne cenné papiere. Objem úverov klientom predstavoval 23,614 mld. Sk, čo je 11 % bilančnej sumy. V dôsledku konverzie časti úverov na reštrukturalizačné dlhopisy tak medziročne poklesol o 59 %. Voči ostatným komerčným bankám SLSP evidovala 38,2 mld. Sk pohľadávok, čo predstavuje 19 % celkových aktív. „Až 81 % aktív pritom kryjú vklady klientov,“ povedala. Tie ku koncu júna dosiahli 165,4 mld. Sk. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka vzrástli o 9 %.

Kapitálová primeranosť SLSP bola ku koncu júna 21,51 %, medziročne sa tak v dôsledku vysporiadania časti neuhradenej straty z roku 1999 zvýšila o 9,5 percentuálneho bodu. Banka k ultimu júna zamestnávala 6 307 zamestnancov, čím ich počet znížila o 4 %, a obsluhovala takmer 2 mil. klientov. Svoje produkty ponúkala prostredníctvom 466 obchodných miest.

Slovenská sporiteľňa, najväčšia univerzálna banka na Slovensku, skončila minulý rok podľa slovenských účtovných štandardov s čistým ziskom 2,4 mld. Sk. Za tento výsledok vďačí predovšetkým rozpusteniu opravných položiek a rezerv v objeme 7,5 mld. Sk v dôsledku dvoch odsunov zlých úverov. Banke sa podarilo v minulom roku takmer strojnásobiť čisté úrokové výnosy. Majoritným akcionárom banky je rakúska Erste Bank.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,341 0,020
GBP 0,840 0,003
HUF 391,900 2,050
CAD 1,483 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS