ČLÁNOK
Slovenská sporitelna strojnásobila cistý zisk za 1. štvrtrok 2003 podla medzinárodných štandardov na 997 mil. Sk
20. mája 2003

„Hospodárske výsledky banky za prvý štvrtrok 2003 prekrocili stanovený plán. Nárast takmer 200 % v ziskovosti za porovnatelné obdobie v minulom roku, úverová dynamika i skvalitnovanie služieb poskytovaných našim klientom sú dôkazom pevnej pozície banky na trhu,“ konštatoval Štefan Máj, podpredseda predstavenstva a prvý zástupca generálnej riaditelky Slovenskej sporitelne.

KLÚCOVÉ ÚDAJE Z HOSPODÁRSKYCH VÝSLEDKOV k 31. marcu 2003

Konsolidované hospodárske výsledky Slovenskej sporitelne k 31. marcu 2003 podla medzinárodných úctovných štandardov pre financné výkazníctvo (IFRS). Porovnanie s výsledkami k 31. marcu 2002.

“ Zisk po zdanení vzrástol o 195% na 997 mil. Sk z 338 mil. Sk.

“ Prevádzkový zisk dosiahol 1 274 mil. Sk, co je 43% nárast z 894 mil. Sk.

“ Cistý úrokový výnos vzrástol z o 35% na 2 212 mil. Sk z 1 644 mil. Sk.

“ Cistý príjem z poplatkov a provízií zaznamenal 11% nárast z 390 mil. Sk na 431 mil. Sk.

“ Bilancná suma vzrástla o 2 % a dosiahla 204 mld. Sk oproti 199,8 mld. Sk.

“ Objem úverov klientom brutto zaznamenal 20% nárast a dosiahol 41,0 mld. Sk , v objeme ide o nárast o 6,9 mld. Sk.

“ Vklady klientov vzrástli o 3 % dosiahli výšku 177 mld. Sk zo 171, 7 mld. Sk.

“ Návratnost kapitálu (ROE) k 31. 3. 2003 dosiahla 30,14% a je potvrdením medzirocného nárastu hospodárskeho výsledku.

“ Výnosnost aktív (ROA) vzrástla na 1,94% z 0,68% .

“ Kapitálová primeranost dosiahla 25,1 %, v roku 2002 predstavovala 26,4%.

“ Pocet užívatelov telebankingových služieb vzrástol o 35 % na 132 054. V porovnatelnom období r. 2002 tento pocet predstavoval 98 214 užívatelov.

“ Pocet užívatelov homebankingových služieb vzrástol o 12 % na 2 528 oproti 2 267 k 31. 3. 2002.

“ Pocet bankomatov dosiahol 430, co je 5% nárast oproti poctu 410 k ultimu marca 2002.

“ Pocet obchodných miest banky v pokracujúcom procese optimalizácie obchodnej siete poklesol k 31. marcu 2003 na 338 oproti 432 v rovnakom období minulého roka.

HLAVNÉ FAKTORY, KTORÉ MALI VPLYV NA HOSPODÁRSKE VÝSLEDKY

Cistý prevádzkový zisk banky vzrástol o 43 % a dosiahol výšku 1 274 mil. Sk. Hlavný podiel na tomto raste predstavoval cistý úrokový výnos, ktorý sa zvýšil o 568 mil. Sk na 2 212 mil. Sk. Slovenskej sporitelni sa darí prekonávat vplyv klesajúcej hladiny úrokových sadzieb na slovenskom medzibankovom trhu vdaka úverovej dynamike a primeranej úrokovej politike. V cistom úrokovom výnose je tiež zahrnutá konsolidácia majetkovej úcasti SLSP v Prvej stavebnej sporitelni, ktorá medzirocne vzrástla o 164 mil. Sk na 318 mil. Sk k ultimu marca 2003.

Prevádzkový zisk banky zahrna aj cistý výnos z poplatkov a provízií, ktorý zaznamenal nárast o 11 % a dosiahol výšku 431 mil. Sk. Dôležitú úlohu zohral zvýšený pocet a objem platobných transakcií na úctoch klientov a v oblasti platobných kariet.

Vklady klientov za prvý štvrtrok 2003 vzrástli v objeme o 5,3 mld. Sk a dosiahli tak výšku 177 mld. Sk. Pri vkladoch obyvatelstva banka zaznamenala nárast vkladov na sporožírových úctoch a termínovaných vkladných knižkách. Vklady právnických osôb predstavovali 28,5 mld. Sk s medzirocným nárastom o 65,7%.

V prvom štvrtroku 2003 pokracoval stabilný nárast poskytovania úverov. Ich objem zaznamenal medzirocné zvýšenie o 20% a dosiahol výšku 41,0 mld. Sk. Z uvedeného objemu predstavujú úvery poskytnuté obyvatelstvu ciastku 13,8 mld. Sk, ide teda o medzirocný nárast o 23 %. Hlavnú zásluhu na tomto výsledku mali hypotekárne a spotrebné úvery. Banka poskytla za prvý štvrtrok tohto roku 607 hypotekárnych úverov v celkovom objeme 436,5 mil. Sk, co je trojnásobok oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka a k ultimu 1. štvrtroka evidovala hypotekárne úvery v objeme 3,8 mld. Sk. V priebehu prvého kvartálu 2003 banka poskytla 11 000 spotrebných úverov v objeme, ktorý presahoval 1,1 mld. Sk, co znamená nárast o viac ako 280% v objeme úverov a 170 % nárast v ich pocte. Stav spotrebných úverov k 31. 3. 2003 ciní 6,9 mld. Sk. Úvery poskytnuté podnikatelom predstavujú ku koncu marca 2003 objem 27,2 mld. Sk; ten sa v porovnaní so stavom k ultimu 1. štvrtrok 2002 zvýšil o 4,3 mld. Sk, co znamená medzirocnú dynamiku 19 %.

V oblasti všeobecných prevádzkových nákladov došlo k zvýšeniu o 17% v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Nárast bol ovplyvnený predovšetkým výškou marketingových nákladov a odpisov hmotného a nehmotného investicného majetku (66%-ný medzirocný nárast). Zvýšenie odpisov je zaprícinené jednak nákupom novej výpoctovej techniky, ako aj použitím reštrukturalizacnej rezervy na odpis softwaru v priebehu minulého roka.

Ostatný prevádzkový výsledok v najväcšej miere ovplyvnuje odvod do Fondu ochrany vkladov (258 mil. Sk za I. štvrtrok 2003).


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

25. 9. 2020

USD 1,163 0,001
CZK 27,107 0,092
GBP 0,913 0,001
HUF 363,160 1,290
CAD 1,556 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS