ČLÁNOK
Slovenská republika vykazovala ku koncu februára 1998 celkovú hrubú zahraničnú zadlženosť vo výške 10,5 mld. USD.
22. mája 1998

Centrálna banka zároveň spresnila, že ku koncu januára podiel dlhu na obyvateľa predstavoval 1 990 USD a k ultimu februára 1 982 USD. NBS v dnes zverejnených údajoch o zahraničnej zadlženosti SR za obdobie január a február ďalej konštatuje, že oficiálne zadlženie vlády SR a NBS bolo k ultimu januára i februára 1998 na úrovni 1,8 mld. USD. Zadlženosť komerčnej sféry, t. j. komerčných bánk a podnikateľských subjektov ku koncu oboch mesiacov bola 8,7 mld. USD. Zmenila sa však jej štruktúra, keď v porovnaní s januárom mierne klesol dlh komerčných bánk z 3,5 na 3,4 mld. USD. Zároveň sa však zvýšil dlh podnikateľských subjektov, ktorý vo februári medzimesačne stúpol o 0,1 mld. USD na 5,3 mld. USD. Dlh obcí (emitované dlhopisy Bratislavy, hlavného mesta SR) predstavoval v januári 52 mil. USD a ku koncu februára mierne klesol na 51 mil. USD. V štruktúre celkovej hrubej zahraničnej zadlženosti SR celkové hrubé strednodobé a dlhodobé zahraničné pasíva predstavovali 5,6 mld. USD v januári, resp. 5,8 mld. USD vo februári. Krátkodobé zahraničné záväzky komerčných bánk a podnikateľských subjektov boli ku koncu januára 4,7 mld. USD a ku koncu februára mierne korigovali na 4,5 mld. USD. Celkový krátkodobý dlh k ultimu januára bol vykázaný čiastkou 4,9 mld. USD, resp. 4,7 mld. USD k ultimu februára. NBS zároveň upozornila, že pri vykazovaní údajov zahraničného dlhu SR od januára 1998 pri prepočtoch používa prepočtové výmenné kurzy platné k ultimu príslušného mesiaca a nie priemerné mesačné prepočtové výmenné kurzy ako do decembra 1997.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

3. 10. 2023

USD 1,047 0,006
CZK 24,494 0,034
GBP 0,868 0,001
HUF 386,730 1,870
CAD 1,437 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS