ČLÁNOK




Slovenská ratingová agentúra udelila rating mestu Trnava
19. júla 2001

Mesto Trnava získalo v stredu prvé ratingové hodnotenie od Slovenskej ratingovej agentúry, a.s. Ako informoval výkonný riaditeľ agentúry Rudolf Autner, rizikovosť mesta Trnava v oblasti splácania svojich záväzkov v slovenských korunách a v cudzích menách je takmer na úrovni štátu, rozdiel je iba vo výhľade. Podľa agentúry patrí mesto Trnava medzi „najmenej rizikové municipality na Slovensku“.

Dlhodobý korunový rating Trnavy je podľa hodnotenia Slovenskej ratingovej agentúry BBB+ so stabilným výhľadom, dlhodobý devízový rating BB+ rovnako so stabilným výhľadom a krátkodobý rating bol stanovený na S2+. Slovenská republika má podľa agentúry rovnaké hodnotenie, výhľad je však v oboch prípadoch pozitívny. Krátkodobé ratingové hodnotenie mesta Trnava S2+ je zároveň najlepším možným krátkodobým ratingovým hodnotením pre subjekty s dlhodobým ratingom BBB+.

Agentúra svoje hodnotenie zdôvodnila výhodnou polohou mesta Trnava v blízkosti hlavného mesta SR, blízkosťou medzinárodného letiska, polohou na diaľničnom ťahu a frekventovanou železničnou dopravou. Z výhodnej geografickej polohy mesta profituje podľa agentúry pomerne silné zastúpenie priemyselných podnikov v trnavskom okrese. Nezamestnanosť v regióne je hlboko pod celoslovenským priemerom.

„Vo finančnej oblasti je silnou stránkou Trnavy jasne definovaná koncepcia vo všetkých kľúčových oblastiach,“ uviedla ratingová agentúra. Mesto stabilne vykazuje prebytky hospodárenia ku koncu bežného roka. „Napriek zvyšujúcemu sa objemu daňových pohľadávok, konštatujeme dobrú stabilitu pri získavaní mimorozpočtových zdrojov financovania ako aj diverzifikáciu rizika pri ich získavaní a pozitívne vnímame aktivity mesta v oblasti účasti v grantových a podporných programoch,“ konštatuje agentúra.

Trnava má 2,93-percentnú mieru zadlženia. Celkovú likviditu mesta hodnotí Slovenská ratingová agentúra pozitívne. Disponibilný objem peňažných prostriedkov zvýšený o pohľadávky v lehote splatnosti predstavuje objem 79,81 mil. Sk, čím sú všetky záväzky mesta kryté na 81,78 %. Krátkodobé záväzky sú 6-krát nižšie ako objem rýchlo likvidných prostriedkov. Objem dlhovej služby splatnej v roku 2001 je krytý objemom rýchlo likvidných prostriedkov viac ako dvojnásobne. Ako dodala agentúra, „vidíme nízku pravdepodobnosť, že by v schopnosti mesta splácať svoje záväzky nastali problémy“.

Trnava je tiež podľa správy dobre pripravená na prevzatie kompetencií a zodpovedností vyplývajúcich z pripravovanej reformy verejnej správy. Citlivou ostáva otázka ponímania vlastných zdrojov obcí, kedy podielové dane nebudú súčasťou kategórie vlastných zdrojov obcí a teda môže nastať sťažený prístup obcí ku komerčným úverom. Z pohľadu veriteľov sa totiž zvýši relatívna zadlženosť municipálnych subjektov. Na druhej strane v zmysle pripravovaných noviel by nemalo byť možné uvedené prostriedky exekuovať.

Slovenská ratingová agentúra, a.s. vstúpila na slovenský finančný trh vo februári tohto roka.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 6. 2024

USD 1,077 0,004
CZK 24,686 0,020
GBP 0,844 0,002
HUF 395,280 0,650
CAD 1,480 0,001

SPOLUPRÁCA




SSDS

SAF

ReFIS