ČLÁNOK
Slovenská poisťovňa zvýši základné imanie na 4,130 mld. Sk
10. júla 2001

Základné imanie Slovenskej poisťovne sa zvýši o 630 mil. Sk vydaním nových akcií. Základný kapitál Slovenskej poisťovne bude 4,130 mld Sk. Bude rozdelené na 1, 5 mil. kusov akcií s nominálnou hodnotou 1000 Sk, 20 kusov s nominálnou hodnotu 100 mil. Sk vydaných na meno a 3,5 mil. Sk akcií na doručiteľa vydaných ako nie verejne obchodovateľné. Hlasovacie právo patriace akcionárovi sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií, pričom na každých 10 Sk pripadá jeden hlas. SP preto upraví stanovy tak, aby rešpektovali to, že akcie sa vydajú hromadne.

Podľa zákona o cenných papieroch, ak sa majú akcie vydať hromadne, teda v celkovom počte najmenej 1000 kusov, je súčasťou výzvy ba upisovanie aj prospekt cenného papiera. Verejný úpis s využitím predkupného práva akcionárov rešpektuje princípy spravodlivosti, pretože dáva rovnakú možnosť úpisu všetkým akcionárom a zabezpečuje, že v prípade ak využijú svoje právo, nebude ich postavenie v spoločnosti oslabené.

Základné imanie spoločnosti je 4 mld. 130 mil. Sk. Je rozdelené na 1, 5 mil. kusov akcií s nominálnou hodnotou 1000 Sk, 20 kusov s nominálnou hodnotu 100 mil. Sk vydaných na meno a 3,5 mil. Sk akcií na doručiteľa vydaných ako nie verejne obchodovateľné. Hlasovacie právo patriace akcionárovi sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií, pričom na každých 10 Sk pripadá jeden hlas.

Stanovy sa upravia tak, že ak sa majú akcie vydať hromadne, t. j. v úhrnnom počte najmenej 1000 kusov, je súčasťou výzvy na toto upisovanie prospekt cenného papiera. V takomto prípade je predstavenstvo spoločnosti povinné uverejniť výzvu na upisovanie akcií v plnom znení jej vyvesením na úradnej tabuli spoločnosti. Predstavenstvo je zároveň povinné uverejniť znenie výzvy na upisovanie bez prospektu cenného papiera v jednom denníku s celoštátnou distribúciou spolu s oznamom, že výzva na upisovanie akcií (spolu s prospektom cenného papiera) je vyvesená na úradnej tabuli spoločnosti.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS