ČLÁNOK




Slovenská konsolidačná zinkasovala za prvých jedenásť mesiacov minulého roka realizáciou pohľadávok celkovo 1,169 mld. Sk
14. februára 2002

Vláda prerokovala a vzala na vedomie informáciu o činnosti spoločnosti Slovenská konsolidačná, a.s. (SKo) za obdobie november 2001 až január 2002. Podľa nej SKo zinkasovala za prvých jedenásť mesiacov minulého roka realizáciou pohľadávok celkovo 1,169 mld. Sk. Podľa odhadovaných výsledkov by ku koncu roka mali príjmy predstavovať 1,26 mld. Sk. Od zriadenia SKo v roku 1999 objem zrealizovaných pohľadávok v nominálnej hodnote predstavoval 18 mld. Sk pri výťažnosti zhruba 10 percent.

Celkové výdaje SKo spojené so správou a vymáhaním pohľadávok ku koncu novembra predstavovali 303,6 mil. Sk. Rozdiel príjmov z realizácie pohľadávok a výdavkov spojených s ich vymáhaním tak za jedenásť mesiacov roka 2001 dosiahol 865,7 mil. Sk.

Objemovo najvýznamnejšími položkami celkových príjmov boli v minulom roku odplaty za postúpenie pohľadávok v rámci Pilotného projektu predaja pohľadávok I. vo výške 431 mil. Sk, z takzvaného ruského dlhu vo výške 268,5 mil. Sk a balíka pohľadávok z obchodnej verejnej súťaže I. v objeme 81,5 mil. Sk.

Prostriedky získané realizáciou pohľadávok v roku 2001 SKo použila najmä na splatenie časti záväzku z realizácie štátnej záruky na splátku úrokov z úverov poskytnutých agentúre na prevzatie pohľadávok postúpených z reštrukturalizovaných bánk v objeme 300 mil. Sk. Ďalšie prostriedky v objeme 657,5 mil. Sk smerovali na navýšenie základného imania Poštovej banky.

Objem pohľadávok v správe SKo predstavuje po prevzatí Konsolidačnej banky v závere januára tohto roka zhruba 111,7 mld. Sk. Jednotlivé časti portfólia sa budú realizovať rôznymi formami. Pohľadávky do 10 mil. Sk sa budú predávať formou verejnej súťaže na regionálnom princípe. Vybrané pohľadávky v nominálnej výške nad 100 mil. Sk budú ponúknuté na individuálny predaj formou verejnej obchodnej súťaže. Budú sa predávať aj balíky pohľadávok v celkovej nominálnej výške do 10 mld. Sk.

Klasifikované pohľadávky v objeme minimálne 50 mld. Sk by sa mali realizovať prostredníctvom spoločného podniku so zahraničným investorom. Zámerom je ponechať investorovi manažérsku kontrolu nad činnosťou spoločného podniku, pričom SKo si ponechá plnú kontrolu nad finančnými tokmi a možnosť vyjadrovať sa k stratégii riešenia jednotlivých častí portfólia, až po možnosť veta v prípade pohľadávok voči niektorým vybraným podnikom. Tender na výber investora SKo vyhlásila 5. februára.

Do mandátnej správy by mala SKo zveriť pohľadávky voči subjektom v zahraničí. Rovnakým spôsobom by sa mali riešiť aj pohľadávky, ktoré sa síce budú realizovať predajom alebo v rámci spoločného podniku, ale dovtedy ich nie je možné ponechať bez profesionálnej správy.

V správe SKo by mali zostať najmä pohľadávky na tzv. trvalo sa obracajúce zásoby, pohľadávky voči zdravotníckym zariadeniam, pohľadávky voči podnikom, kde hlavnou príčinou insolventnosti je štát. V správe SKo zostanú aj pohľadávky, na ktoré bola poskytnutá štátna záruka alebo záruka Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, pohľadávky, za ktoré ručí Fond národného majetku SR a pohľadávky voči mestám a obciam.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 6. 2024

USD 1,069 0,010
CZK 24,736 0,037
GBP 0,842 0,003
HUF 398,000 1,520
CAD 1,470 0,012

SPOLUPRÁCA




SSDS

SAF

ReFIS