ČLÁNOK


,

Slimák, co naberá na rýchlosti
28. apríla 2003

Cas od podania návrhu na zápis do obchodného registra po jeho skutocné vykonanie je na Slovensku velmi individuálny. „Ak je návrh na zápis bezchybný, môže byt rozhodnuté do jedného týždna od podania návrhu. Všeobecne však dlžka zápisu závisí od nárocnosti rozhodnutia,“ konštatovala prednedávnom pre PROFIT Ivona Hrceková, podpredsednícka pre obchodný úsek Okresného súdu Bratislava I. Skúsenosti však naznacujú, že registrácia trvá zvycajne mesiac. A to najmä preto, lebo registrový súd má zo zákona povinnost skúmat aj materiálnu stránku navrhovaných zápisov do registra. Co znamená, že musí skúmat, ci sú všetky priložené listiny v súlade s platným právom.

Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR však pripravuje zásadné zmeny, ktoré by mali mat okrem iného aj vplyv na cas potrebný na zápis do obchodného registra. MS SR k tomu viedlo podla jeho hovorcu Richarda Fidesa riešenie pretrvávajúcich problémov obchodného registra. „Cielom je také vedenie obchodného registra, ktoré dokáže primerane rýchlo plnit publikacnú funkciu, ciže formu sprístupnenia informácií o podnikateloch, porovnatelnú so zahranicím,“ hovorí R. Fides. Velmi pozitívne hodnotí návrh zákona aj Podnikatelská aliancia Slovenska (PAS), ktorá tvrdí, že zmeny povedú k zefektívneniu obchodného registra

a k naplneniu jeho hlavnej úlohy – byt verejne prístup-ným zoznamom na sprostredkovanie informácií o obchodných spolocnostiach v reálnom case. Jeho schválením by sa podla PAS fungovanie slovenského obchodného registra priblížilo praxi ekonomík Kanady, Nového Zélandu, Dánska, Velkej Británie ci USA, v ktorých pracujú obchodné registre najefektívnejšie.

Zmeny aj na Slovensku

Je teda nevyhnutne potrebné, aby sa zmeny v registri vykonali co najskôr. MS SR navrhuje radikálne skrátit lehoty na zápis a zmenu maximálne na pät dní. Pracovníci registra budú návrh preverovat iba z formálnej stránky. Ciže budú preverovat iba to, ci sú k návrhu doložené všetky dokumenty. Urýchleniu má pomôct aj prenesenie casti agendy na vyšších súdnych úradníkov a takisto jednotný formulár navrhnutý MS SR. Navrhovatel na zápis dostane poštou iba negatívne rozhodnutie, co tiež znamená zníženie nárokov na administratívu.

„Od materiálneho preskúmavania sme odstúpili

z jednoduchého dôvodu. Pretože platí predpoklad správnosti údajov v obchodnom registri. Takže tretie osoby, ktoré sa na údaje v obchodnom registri spolahnú, sú chránené,“ tvrdí R. Fides. Jednoducho povedané, co je doma (na papieri), to sa pocíta. Ciže podnikatel nemôže namietat proti nesprávnosti ci neaktuálnosti údajov. „Preto je predovšetkým v záujme zapísaných osôb, aby poskytovali najaktuálnejšie zmeny,“ mieni R. Fides.

V súvislosti s elektronizáciou sveta, a teda aj Slovenska, sa snaží MS SR spustit obchodný register on-line na webe. Niekto môže namietat, že sa už tak stalo. A mal by pravdu. Súcasný internetový výpis však má iba informacnú hodnotu a nemôže slúžit ako hodnoverný doklad v obchodnom a právnom styku. Aby bolo možné používat výpis z internetu ako právoplatný doklad, treba zabezpecit predovšetkým technickú ochranu údajov pred ich zneužitím, prípadne neoprávnenou zmenou. Podla R. Fidesa je „ochrana údajov v obchodnom registri vedenom v elektronickej podobe technická záležitost, ktorá, samozrejme, musí byt a aj bude garantovaná“. Nesmierne dôležité je aj casté doplnanie nových údajov do

e-obchodného registra. R. Fides predpokladá ich úpravu raz denne.

V roku 2006 bude už obchodný register úplne elektronický. „V tom case by už mali byt vytvorené podmienky, aby návrh na zápis mohol byt zasielaný on-

-line. Tu však bude zohrávat dôležitú úlohu aj elektronický podpis,“ dodáva R. Fides.

Etapy zmien

1. Etapa – legislatívno-organizacná

Bude zameraná na zefektívnenie cinnosti obchodného registra formou zmeny platnej právnej úpravy.

Predpokladaný termín: rok 2003.

2. Etapa – technicko-organizacná

Bude zahrnat všetky potrebné opatrenia na prepojenie informacných systémov jednotlivých registrových miest do jedinej on-line databázy obchodného registra

s možnostou uverejnovania údajov v garantovanej forme.

Predpokladaný termín: priebežne, centrálna databáza obchodného registra bude sprístupnená na internete do prvého polroka 2005.

3. Etapa – zmeny systému obchodného registra

Elektronická komunikácia bude zameraná na vytvorenie zbierky listín v elektronickej forme a umožnenie elektronickej komunikácie s obchodným registrom.

Predpokladaný termín: prvý polrok 2006.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 2. 2024

USD 1,083 0,001
CZK 25,354 0,045
GBP 0,853 0,003
HUF 388,470 1,590
CAD 1,459 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS