ČLÁNOK
Slávia Capital za polrok v strate
3. októbra 2000

Obchodník s cennými papiermi, a.s. Slávia Capital vykázal za prvý polrok stratu 17,2 mil. Sk, zatiaľ čo v predchádzajúcich rokoch spoločnosť pravidelne končila polročné i ročné hospodárenie v čiernych číslach. Finančné výnosy spoločnosti sa znížili na 998,5 mil. Sk, čo je len štvrtinová hodnota v porovnaní s výnosmi 4,011 mld. Sk za prvý polrok 1999. Celkový obrat spoločnosti dosiahol 1,009 mld. Sk.

Spoločnosť oficiálne zdôvodnila polročný záporný hospodársky výsledok zmluvným presunom ťažiska fakturácií na druhý polrok. Slávia Capital bola napríklad členom poradenského konzorcia pri privatizácii Slovenských telekomunikácií, ktorá sa skončila až začiatkom augusta. Za celý rok tak spoločnosť očakáva zisk po zdanení 5 mil. Sk, pričom minuloročný čistý zisk bol 935 tis. Sk a v roku 1998 predstavoval 34,7 mil. Sk.

Bilančná suma spoločnosti, ktorá sa orientuje na oblasť investičného bankovníctva a výrazne sa angažuje na trhu primárnych emisií cenných papierov, k ultimu júna dosiahla 281 mil. Sk. Najväčšiu časť zo stálych aktív v hodnote 97 mil. Sk tvoria podielové cenné papiere a vklady v podnikoch v skupine v sume 51,1 mil. Sk. Krátkodobé pohľadávky dosahujú 46,5 mil. Sk a finančný majetok 136,5 mil. Sk.

Spoločnosť v priebehu tohto roka splatila v plnom rozsahu bankové úvery a k polroku tak evidovala len bankové výpomoci vo výške 6,1 mil. Sk. Na celkovom objeme cudzích zdrojov 231,7 mil. Sk sa rozhodujúcou mierou podieľali krátkodobé záväzky s hodnotou 222,9 mil. Sk. Vlastné imanie spoločnosti je 49,3 mil. Sk a kvôli záporným kapitálovým fondom a vykázanej polročnej strate je nižšie ako 50-miliónové základné imanie.

Slávia Capital emitovala v júli vlastné 5-ročné dlhopisy denominované v amerických dolároch v objeme 5 mil. USD, čo podľa súčasného kurzu predstavuje takmer 250 mil. Sk. Dlhopisy majú pevný úrokový výnos 10,5 % p.a. a spoločnosť ich predala neverejne vopred určeným investorom. Spoločnosť vznikla v roku 1995 a je prvým slovenským brokerským domom, ktorého akcie sú registrované na Burze cenných papierov v Bratislave.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

1. 12. 2023

USD 1,088 0,006
CZK 24,331 0,039
GBP 0,860 0,003
HUF 379,700 1,050
CAD 1,474 0,013

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS