ČLÁNOK
Skupina Matador za polrok so ziskom 280 mil. Sk
31. októbra 2001

Skupina Matador dosiahla za prvý polrok tohto roka podľa slovenských účtovných štandardov neauditovaný konsolidovaný zisk v objeme viac ako 280 mil. Sk. Konsolidovaný prevádzkový zisk Matadoru predstavoval k ultimu júna zhruba 418 mil. Sk, strata z finančných operácií však bola na úrovni 135 mil. Sk. Celkové výnosy dosiahli 5,745 mld. Sk. Dosiahnuté hospodárske výsledky spĺňajú plány, ktoré si podnik na tento rok vytýčil. Vyplýva to z informácii zverejnených Matadorom.

Aktíva skupiny v porovnaní s údajmi z konca minulého roka poklesli z 9,952 mld. Sk na takmer 8,472 mld. Sk v dôsledku vysporiadania dlhodobej pohľadávky za akcie Matador, a.s. Stále aktíva predstavovali 4,053 mld. Sk a obežné 4,310 mld. Sk.

V pasívach skupiny sa pokles aktív prejavil v znížení základného imania cez držbu vlastných akcií o 1,481 mld. Sk na 2,062 mld. Sk. Z cudzích zdrojov v objeme 4,031 mld. Sk tvorili najväčšiu položku krátkodobé záväzky, a to 1,731 mld. Sk. Dlhodobé úvery skupiny predstavujú ku koncu júna takmer 505 mil. Sk, krátkodobé 1,062 mld. Sk a finančné výpomoci boli 501 mil. Sk. Zo svojej produkcie skupina Matador viac ako 80 % exportuje do 84 krajín sveta.

Skupina Matador podniká v gumárenskom a strojárenskom priemysle ako kapitálové a personálne spojenie 20 dcérskych firiem, jedného spoločného podniku a 8 pridružených spoločností. Predmetom podnikania spoločností je výroba a predaj pneumatík pre osobné, ľahké nákladné, nákladné a špeciálne automobily, protektorovaných pneumatík a materiálu na protektorovanie, dopravných pásov, výrobkov z technickej gumy a strojov a zariadení pre gumárenský priemysel.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 11. 2020

USD 1,190 0,004
CZK 26,311 0,029
GBP 0,889 0,005
HUF 360,210 0,710
CAD 1,553 0,005

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS