ČLÁNOK
Sko zinkasovala vlani z pohľadávok 1,595 mld. Sk
5. februára 2003

Slovenská konsolidačná, a.s. (SKo) zinkasovala podľa predbežných výsledkov v minulom roku z realizácie pohľadávok 1,595 mld. Sk. Tieto príjmy pozostávali z bežných splátok v objeme 648,1 mil. Sk, postúpených pohľadávok vo výške 631,4 mil. Sk, z exekučných konaní získala 50,9 mil. Sk a z konkurzných konaní 264,9 mil. Sk. Výdavky spojené s vymáhaním pritom dosiahli 199,3 mil. Sk. Rozdiel medzi príjmami z realizácie pohľadávok a výdavkami spojenými s ich vymáhaním tak predstavoval 1,396 mld. Sk. Vyplýva to z materiálu o činnosti SKo v minulom roku, ktorou sa bude zaoberať v stredu vláda.

Predbežný hospodársky výsledok SKo za minulý rok predstavuje účtovnú stratu 1,587 mld. Sk, čo v porovnaní s rokom 2001 predstavuje zníženie straty o 3,7 mld. Sk. Celkové náklady dosiahli 6,985 mld. Sk, prevádzkové z toho boli 5,414 mld. Sk. Najviac z nich tvoril odpis pohľadávok z titulu ich postúpenia vo výške 4,258 mld. Sk. Finančné náklady boli 908,4 mil. Sk a mimoriadne náklady z odpisu pohľadávok v konkurze 662,6 mil. Sk. Objem celkových výnosov predbežne dosiahol 5,399 mld. Sk, z toho prevádzkové výnosy vyplývajúce z rozpustenia opravných položiek vytvorených k realizovaným pohľadávkam predstavovali 4,207 mld. Sk.

V období november 2002 až január 2003 SKo uhradila do štátneho rozpočtu predčasnú úhradu časti splátky záväzku voči Ministerstvu financií SR (MF) vyplývajúceho zo zmluvy o návratnej finančnej výpomoci v sume 400 mil. Sk. Súčasne splatila Národnej banke Slovenska (NBS) úroky z redistribučného úveru v objeme 90 mil. Sk. Celkom vlani SKo uhradila do štátneho rozpočtu predčasné splátky záväzku voči MF v objeme 700 mil. Sk a splatila svoje záväzky voči NBS v sume 457,2 mil. Sk.

Predbežná hrubá bilančná suma SKo dosiahla ku koncu vlaňajška 118,089 mld. Sk a upravená o korekcie opravných položiek jej netto hodnota dosiahla 32,613 mld. Sk. Objem pohľadávok SKo dosiahol brutto hodnotu 101,036 mld. Sk. Finančné investície v objeme 3,023 mld. Sk pozostávali z majetkových účastín spoločností Nový Calex, Poštová banka, BPT Invest, VÚB Factoring, Považské strojárne Letecké motory, UBP, BZCS, A.SSING, A.INDEX, Dopravná banka a z dlhopisov Hydrostavu a Tatrapomy. Brutto hodnotu hmotného a nehmotného investičného majetku v objeme 11,740 mld. Sk ovplyvnilo najmä vytvorenie opravnej položky k nadobudnutému majetku bývalej Konsolidačnej banke v objeme 11,524 mld. Sk. Finančný majetok predstavoval 2,290 mil. Sk.

Vlastné imanie spoločnosti dosiahlo ku koncu roka predbežne 2,163 mld. Sk. Základné imanie bolo 93,607 mld. Sk. Celkový stav záväzkov ku koncu roka predstavoval 18,524 mld. Sk. Dlhodobé záväzky voči MF za splatenie časti úrokov z úverov prijatých od reštrukturalizovaných bánk na krytie prevzatých klasifikovaných pohľadávok a za splatenie časti istiny a úrokov redistribučného úveru NBS dosiahli 18,149 mld. Sk. Bankové úvery a výpomoci zahŕňajúce redistribučný úver NBS na krytie úverov na trvalo sa obracajúce zásoby v objeme 9,891 mld. Sk a úver od Slovenskej sporiteľne čerpaný ako zdroj krytia postúpených pohľadávok v sume 328,6 mil. Sk predstavovali celkovo 10,220 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

8. 3. 2021

USD 1,187 0,007
CZK 26,417 0,114
GBP 0,857 0,006
HUF 367,190 0,900
CAD 1,504 0,013

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS