ČLÁNOK
SKo za posledné tri mesiace zinkasovala viac ako 500 mil. Sk
6. novembra 2001

Slovenská konsolidačná, a.s. (SKo) od augusta do konca októbra zinkasovala z realizácie pohľadávok celkovo 500,4 mil. Sk. Objemovo najvýznamnejšou položkou bola zúčtovaná odplata za postúpenie pohľadávok v rámci Pilotného projektu predaja pohľadávok I. (PP I.) vo výške 431 mil. Sk. Výšku inkasa pritom determinovala iba vlastná činnosť spoločnosti na úseku správy a vymáhania pohľadávok. Vyplýva to zo zverejnených údajov.

SKo spravovala ku koncu októbra pohľadávky v celkovom objeme prevyšujúcom 78,2 mld. Sk. Účtovne evidovaná istina z toho predstavuje 54,7 mld. Sk a tvorí 69,9 % celkového objemu pohľadávok. Zvyšných takmer 23,5 mld. Sk tvorí príslušenstvo, ktoré dosahuje takmer 30 % portfólia.

SKo sa v obchodnej činnosti sústredila na vymáhanie pohľadávok štandardnými spôsobmi. Zintenzívnila preto komunikáciu s dlžníkmi, konkurznými správcami, exekútormi a príslušnými súdmi. Zároveň sa zaoberala riešením situácie v spoločnostiach Nový Calex, a.s. a Calex, a.s. v súvislosti s prebiehajúcimi konkurzmi a vstupom spoločnosti Danfoss ako strategického investora.

SKo dosiahla ku koncu augusta stratu 3,8 mld. Sk, na ktorej sa podieľajú predovšetkým nákladové úroky z poskytnutých úverov od reštrukturalizovaných bánk, odpis pohľadávok kvôli P I., ako aj tvorba opravných položiek k akciám spoločnosti Nového Calexu.

SKo sa pripravuje na transformáciu s Konsolidačnou bankou, š.p.ú. (KBB). Agentúra preto analyzovala budúce portfólio. Na základe analýzy možno portfólio úverov KBB charakterizovať v prevažnej miere ako klasifikované, keď najväčší podiel 95,3 % sú stratové úvery, 3,1 % pochybné a sporné a 0,5 % neštandardné úvery. Štandardné a štandardné úvery s výhradou predstavujú len 1,1 % úverového portfólia banky.

Portfólio pohľadávok SKo a KBB po odpočítaní úverov na družstevnú bytovú výstavbu by k 31. augustu predstavovalo 109,115 mld. Sk s počtom 8 469 úverových účtov a 4 389 dlžníkov. Najvyšší podiel pohľadávok SKo a KBB bude predstavovať istina v objeme 74,116 mld. Sk, čo je 67,9 %, príslušenstvo predstavuje iba 32,1 -percentný podiel s objemom 34,999 mld. Sk:

V najbližšom čase SKo čaká prevzatie Konsolidačnej banky a prevzatie aktív zo SLSP v rámci tzv. „ring fencingu“. Erste Bank totiž môže postúpiť štátu aktíva do 2 mld. Sk. SKo tiež prevezme staré dlhy voči daňovým a colným úradom a verejnoprávnym fondom.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 7. 2024

USD 1,085 0,001
CZK 25,425 0,063
GBP 0,840 0,001
HUF 393,280 2,850
CAD 1,495 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS