ČLÁNOK
SKo za polrok s príjmami za pohľadávky 882,6 mil. Sk
14. augusta 2002

Slovenská konsolidačná, a.s. (SKo), zinkasovala v období od 1. januára do konca júna príjmy z realizácie pohľadávok v celkovej výške 882,6 mil. Sk. Celkové výdavky SKo, spojené s vymáhaním pohľadávok, predstavovali 137,6 mil. Sk. Rozdiel príjmov z realizácie pohľadávok a výdavkov spojených s ich vymáhaním dosiahol hodnotu 745 mil. Sk. Vyplýva to z materiálu, ktorým sa v najbližších týždňoch bude zaoberať vládny kabinet.

Prvý polrok ukončila SKo s účtovnou stratou 379, 5 mil. Sk. Celkové výnosy dosiali k 30. júnu 3,364 mld. Sk, na čom sa rozhodujúcou mierou podieľali najmä prevádzkové výnosy, ktoré predstavovali takmer 94 % celkových výnosov. Finančné výnosy, ktoré vyplývajú z výnosových úrokov z bankových účtov a z poskytnutých úverov, evidovala SKo vo výške 212,1 mil. Sk. Objem celkových nákladov predstavoval za prvých šesť mesiacov 3,744 mld. Sk. Uvedená suma pozostávala z prevádzkových nákladov vo výške 3,203 mld. Sk, finančných nákladov na úrovni 387,2 mil. Sk a z mimoriadnych nákladov v hodnote 153,7 mil. Sk.

V štruktúre aktív tvorili rozhodujúcu položku obežné aktíva vo výške 106,572 mld. Sk, na ktorých sa výraznou mierou podieľali krátkodobé pohľadávky. Brutto objem uvedených pohľadávok bol k 30. júnu 102,8 mld. Sk. Po zohľadnení opravných položiek dosiahla netto hodnota portfólia 19,49 mld. Sk. Bilančná suma SKo k ultimu júna dosiahla netto objem 34,932 mld. Sk.

Finančné investície v objeme 2,888 mld. Sk pozostávali z majetkových cenných papierov dcérskych spoločností, akcií Nového Calexu, a.s., Dopravnej banky, a.s., BPT INVEST, a.s., Považských strojární Letecké motory, a.s., VÚB Factoring, a.s. a BZCS, a.s. Dôsledkom vytvorených opravných položiek v sume 1,762 mld. Sk dosiahla celková netto hodnota finančných investícií súhrnný objem 1,126 mld. Sk.

Finančný majetok SKo mal ku koncu júna hodnotu 2,16 mld. Sk. V uvedenej sume sú zahrnuté majetkové cenné papiere Poštovej banky, a.s. a disponibilné zdroje SKo. Vlastné imanie spoločnosť evidovala vo výške 3,37 mld. Sk.

Slovenská konsolidačná je 100-percentnou dcérou Ministerstva financií SR a pôsobí na Slovensku od roku 1999. Očakáva sa, že spoločný podnik SKo a zahraničného investora, ktorý bude zameraný na speňaženie pohľadávok v portfóliu SKo, by mal štátu vyniesť viac ako predaj pohľadávok v balíkoch. Menšiu časť prevzatých úverov však SKo predáva aj v balíkoch a individuálnym predajom.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS