ČLÁNOK
SKo v prvom štvrtroku vykázala stratu 80,6 mil. Sk
5. mája 2003

Slovenská konsolidacná, a.s., (SKo) vykázala v prvom štvrtroku úctovnú stratu v sume 80,6 mil. Sk. Objem celkových výnosov SKo ku koncu marca dosiahol 137,9 mil. Sk a náklady boli na úrovni 218,5 mil. Sk. Hrubá bilancná suma spolocnosti predstavovala 116,1 mld. Sk. Hodnota hmotného a nehmotného investicného majetku SKo predstavovala ku koncu marca hrubých 11,74 mld. Sk. Vyplýva to z materiálu, ktorým sa bude zaoberat vláda.

SKo zinkasovala podla predbežných údajov v prvom štvrtroku 131,2 mil. Sk z realizácie pohladávok. Bežné splátky z toho predstavovali 112,7 mil. Sk, príjmy z exekucných konaní dosiahli 12,9 mil. Sk a príjmy z konkurzných konaní boli na úrovni 5,6 mil. Sk. Výdavky spojené s vymáhaním pohladávok dosiahli za prvý kvartál predbežný objem 15,3 mil. Sk. Rozdiel medzi príjmami z realizácie pohladávok a výdavkami spojenými s ich vymáhaním tak predstavoval objem 115,9 mil. Sk.

Financné investície spolocnosti v objeme 4,8 mld. Sk pozostávali z majetkových úcastín v spolocnostiach Nový Calex, Poštová banka, BPT Invest, VÚB Factoring, Považské strojárne Letecké motory, UBP, BZCS, A.SSING, A.INDEX, Dopravná banka, a z dlhopisov Hydrostavu, a Tatrapomy. Financný majetok SKo v prvom kvartáli bol 598,2 mil. Sk a tvorili ho hlavne úcty v bankách v sume 597,3 mil. Sk.

Objem pohladávok SKo dosiahol k 31. marcu brutto hodnotu 98,95 mld. Sk. Spolocnost zaznamenala celkový stav cudzích zdrojov na úrovni 28,48 mld. Sk. Dlhodobé záväzky voci ministerstvu financií a centrálnej banke dosiahli v prvom štvrtroku 18,148 mld. Sk. Vlastné imanie SKo predstavovalo 2,5 mld. Sk. Základné imanie je upísané v hodnote 93,607 mld. Sk.

Slovenská konsolidacná, ktorá je 100-percentnou dcérou Ministerstva financií SR, pôsobí na Slovensku od roku 1999. Rozhodujúci podiel z celkového objemu portfólia SKo predstavujú pohladávky voci dlžníkom v konkurze a vyrovnaní. Prioritným zámerom SKo ostáva aj nadalej doriešenie jej akcionárskeho postavenia a urýchlený predaj majetkového podielu v Poštovej banke, a.s.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 1. 2021

USD 1,216 0,006
CZK 26,094 0,031
GBP 0,886 0,001
HUF 357,380 0,000
CAD 1,535 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS