ČLÁNOK
SKo navrhuje navýšiť svoje základné imanie
5. júna 2002

Slovenská konsolidačná, a.s. (SKo), navrhuje zvýšenie svojho základného imania vkladom pohľadávok Ministerstva financií SR (MF) voči spoločnosti. Tieto pohľadávky vyplývajú z realizácií ručenia za bankové úvery poskytnuté reštrukturalizovanými bankami na krytie postúpených pohľadávok. Ku koncu roka totiž vlastné imanie SKo dosiahne po odpísaní pohľadávok, ktoré SKo v súčasnosti predáva, a započítaní kumulovanej straty z predchádzajúcich rokov zápornú hodnotu. Spoločnosť by tak musela podať na seba návrh na konkurz. Základné imanie SKo by sa mohlo podľa návrhu, ktorým by sa mala vláda zaoberať na niektorom zo svojich zasadnutí, navýšiť aj z realizovaných splátok istiny a úrokov redistribučného úveru Národnej banky Slovenska na krytie úverov na trvalo obracajúce sa zásoby.

Nominálna hodnota predávaných pohľadávok, ktorú musí SKo dávať do nákladov, teda odpisovať, výrazne prevyšuje ich reálnu predajnú cenu. SKo tak vznikajú náklady, ktoré negatívne ovplyvňujú výšku vlastného imania spoločnosti. K ultimu roka tak vlastné imanie spoločnosti dosiahne zápornú hodnotu. Podľa zákona o konkurze a vyrovnaní však dlžník, ktorý je nepretržite 60 dní v predĺžení, je povinný podať na seba návrh na vyhlásenie konkurzu.

V súvislosti s navyšovaním základného imania bude nevyhnutné novelizovať aj zákon o rozpočtových pravidlách, aby pohľadávky z návratných finančných výpomocí mohlo MF vložiť ako nepeňažný vklad do základného imania SKo.

SKo za prvé dva mesiace vykázala účtovnú stratu 122,2 mil. Sk. Bilančná suma SKo predstavovala ku koncu februára v čistom vyjadrení 33,167 mld. Sk. Zhruba 89,1 % tvorili ku koncu februára obežné aktíva, v rámci ktorých boli rozhodujúcou položkou pohľadávky v objeme 107,083 mld. Sk. Základné imanie spoločnosti bolo 93,607 mld. Sk. Vlastné imanie SKo dosiahlo 3,073 mld. Sk. Cudzie zdroje v objeme 28,38 mld. Sk pozostávali najmä z dlhodobých záväzkov voči MF, vyplývajúcich z realizácií ručenia za bankové úvery poskytnuté reštrukturalizovanými bankami na krytie postúpených pohľadávok, ako aj z redistribučného úveru centrálnej banky.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

20. 6. 2024

USD 1,072 0,003
CZK 24,898 0,012
GBP 0,845 0,001
HUF 397,390 1,050
CAD 1,470 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS