ČLÁNOK
SKo dosiahla ku koncu augusta stratu 3,8 mld. Sk, na ktorej sa podieľajú predovšetkým nákladové úroky
8. novembra 2001

Slovenská konsolidačná, a.s. (SKo) za obdobie od augusta do októbra tohto roku zinkasovala z realizácie pohľadávok celkovo 500,4 mil. Sk. Objemovo najvýznamnejšou položkou bola zúčtovaná odplata za postúpenie pohľadávok v rámci Pilotného projektu predaja pohľadávok I. (PP I.) vo výške 431 mil. Sk. Výšku inkasa pritom determinovala iba vlastná činnosť spoločnosti na úseku správy a vymáhania pohľadávok.

SKo spravovala ku koncu októbra pohľadávky v celkovom objeme prevyšujúcom 78,2 mld. Sk. Účtovne evidovaná istina z toho predstavuje 54,7 mld. Sk a tvorí 69,9 % celkového objemu pohľadávok. Zvyšných takmer 23,5 mld. Sk tvorí príslušenstvo, ktoré dosahuje takmer 30 % portfólia.

SKo sa v obchodnej činnosti sústredila na vymáhanie pohľadávok štandardnými spôsobmi. Zintenzívnila preto komunikáciu s dlžníkmi, konkurznými správcami, exekútormi a príslušnými súdmi. Zároveň sa zaoberala riešením situácie v spoločnostiach Nový Calex, a.s. a Calex, a.s., v súvislosti s prebiehajúcimi konkurzmi a vstupom spoločnosti Danfoss ako strategického investora.

SKo dosiahla ku koncu augusta stratu 3,8 mld. Sk, na ktorej sa podieľajú predovšetkým nákladové úroky z poskytnutých úverov od reštrukturalizovaných bánk, odpis pohľadávok kvôli PP I., ako aj tvorba opravných položiek k akciám spoločnosti Nového Calexu.

SKo sa pripravuje na transformáciu s Konsolidačnou bankou, š.p.ú. (KBB). Agentúra preto analyzovala budúce portfólio. Na základe analýzy možno portfólio úverov KBB charakterizovať v prevažnej miere ako klasifikované, keď najväčší podiel 95,3 % sú stratové úvery, 3,1 % pochybné a sporné a 0,5 % neštandardné úvery. Štandardné a štandardné úvery s výhradou predstavujú len 1,1 % úverového portfólia banky.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,341 0,020
GBP 0,840 0,003
HUF 391,900 2,050
CAD 1,483 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS