ČLÁNOK
SKo chce vo februári vyhlásiť súťaž na české pohľadávky
5. februára 2003

Slovenská konsolidačná, a.s. (SKo) plánuje vo februári vyhlásiť verejné výberové konanie na odplatné postúpenie pohľadávok piatich dlžníkov so sídlom v Čechách v nominálnej hodnote 355,3 mil. Sk. Ukončenie súťaže očakáva v apríli tohto roku. Pretrvávajúce súdne spory a konkurzné konania totiž zvyšujú náklady na ich správu a očakáva sa pokles ich výťažnosti z časového hľadiska. Vyplýva to z materiálu o činnosti Sko, ktorým sa bude v stredu zaoberať vláda.

Sko chce v prvom štvrťroku vyhlásiť aj medzinárodné verejné výberového konanie na postúpenie pohľadávok voči dvom dlžníkom so sídlom v Ruskej federácii a jednému vo Švajčiarsku v celkovej nominálnej hodnote 1,3 mld. Sk.

Predstavenstvo SKo vlani v novembri schválilo zverenie pohľadávok v nominálnej hodnote do 2 mil. Sk s počtom 1 058 dlžníkov v celkovom objeme 729,0 mil. Sk do mandátnej správy svojej dcérskej spoločnosti BPT Invest. Pohľadávky nezahŕňajú agrosektor, úvery na trvalo sa obracajúce zásoby ani pohľadávky so vzťahom k verejnému sektoru. Pri týchto pohľadávkach totiž nebol záujem o odplatné postúpenie v súboroch alebo individuálne a v súvislosti s ich realizáciu boli vysoké prevádzkové náklady.

Ku koncu novembra minulého roka dosiahol celkový objem pohľadávok SKo 106,5 mld. Sk, z toho istina bola 72 mld. Sk a zvyšok príslušenstvo. Počet dlžníkov bol 4 181. Podľa predbežných údajov bol stav nominálnej hodnoty portfólia ku koncu roka 106,4 mld. Sk.

Rozhodujúci 70,39-percentný podiel z celkového objemu portfólia SKo predstavovali pohľadávky voči dlžníkom v konkurze a vyrovnaní v objeme 75 mld. Sk. V členení podľa odvetvovej klasifikácie ekonomických činností prevažnú časť portfólia naďalej predstavovali pohľadávky v odvetviach poľnohospodárstva, poľovníctva a súvisiacich služieb na úrovni 12,43 %, výroby strojov a zariadení 12,37 %, veľkoobchodu a sprostredkovania veľkoobchodu 11,96 %. Najväčšiu skupinu klientskej základne z hľadiska právnej formy tvorili akciové spoločnosti s objemom pohľadávok 48,4 mld. Sk, čo predstavuje takmer 45,5 percentný podiel z celkového objemu pohľadávok.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

5. 3. 2021

USD 1,194 0,010
CZK 26,303 0,095
GBP 0,863 0,000
HUF 366,290 1,760
CAD 1,516 0,005

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS