ČLÁNOK
SKB v konkurze už vymohla 120 mil. Sk
25. júla 2001

Slovenská kreditná banka (SKB) od vyhlásenia konkurzu 4. júla minulého roka vymohla 120 mil. Sk. Agentúru SITA o tom informoval správca konkurznej podstaty SKB Juraj Tomášek. Výška odmeny správcu v týchto prípadoch predstavuje 10% z vymoženej sumy.

Z celkového objemu pohľadávok však 97% tvoria pohľadávky, ktoré sú klasifikované a existujú problémy s ich splácaním. Ich vymáhanie je podľa správcu do značnej miery neefektívne, keďže len pri ich exekúcii sú poplatky 10% z exekvovanej sumy. Tá by však v drvivej väčšine prevyšovala celkovú sumu, ktorú by sa týmto spôsobom podarilo vymôcť. Aj napriek čiastočnej exekúcii týchto pohľadávok by sa však konkurz SKB nemohol ukončiť, keďže SKB by evidovala pohľadávku až do splatenia celej sumy.

Najefektívnejšou cestou speňažovania majetku je podľa správcu predaj pohľadávok. Hlavným kritériom pri ich predaji by mala byť cena pri zohľadnení doby splatnosti. Tá by sa mala pohybovať na hranici 60 dní. Stanovením dlhšej splatnosti však podľa Tomášeka môže dôjsť k situácii, keď by banka po predaji klasifikovanej pohľadávky mohla získať ďalšiu nesplácanú pohľadávku.

Cenové kritérium pri zohľadnení času splatnosti je obsiahnuté aj v správcom predloženom pláne speňaženia, ktorý sa má prerokovať na augustovej schôdzi veriteľov. Ak by sa však veritelia nedohodli na jeho schválení, mal by plán speňaženia aj napriek tomu vstúpiť do platnosti. Vyplýva to totiž z platnej legislatívy. Celý proces speňaženia majetku SKB by sa tak podľa Tomášeka mohol uskutočniť do deviatich mesiacov. O „žalostnom“ stave aktív SKB hovorí aj to, že sa stupňuje celkový objem pohľadávok spoločností v konkurze. Podľa Tomášeka tieto pohľadávky v SKB rapídne rastú, čo má za následok znižovanie hodnoty aktív banky. Ku koncu minulého roka predstavovali ich pohľadávky v konkurze 500 mil. Sk. Táto suma počas prvých štyroch mesiacov tohto roka narástla o ďalších 900 mil. Sk na 1,4 mld. Sk, pričom len za posledné dva mesiace sa ich objem zvýšil o ďalších 40 mil. Sk.

„Činnosť správcu SKB v poslednom období výrazne ovplyvnila skutočnosť, že predsedníčka Krajského súdu v Bratislave Mária Šrámková vymazala jeho meno zo zoznamu správcov konkurznej podstaty,“ uviedol Tomášek. Toto rozhodnutie podľa neho protiprávne a negatívnym spôsobom ovplyvnilo priebeh celého konkurzu. „Vznikli totiž pochybnosti zo strany niektorých veriteľov voči legitímnosti správcu,“ konštatoval Tomášek.

Správca SKB sa rozhodol odvolať voči tomuto rozhodnutiu a zároveň podať sťažnosť na ministerstvo spravodlivosti. Nevylúčil taktiež podanie trestného oznámenia za zneužívanie právomoci verejného činiteľa, marenie konkurzného konania a ohováranie.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 9. 2020

USD 1,171 0,001
CZK 27,233 0,085
GBP 0,912 0,003
HUF 365,530 0,170
CAD 1,568 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS